Sopimus Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitoksen
ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen
yhteistyössä koostaman Suomen kielen tekstipankin sijoittamisesta
CSC - Tieteellinen laskenta Oy:n Kielipankki-palvelimelle

Tämä sopimus koskee Suomen kielen tekstipankin A-version (21,3 miljoonan sanan suuruisen aineiston) sijoittamista CSC - Tieteellinen laskenta Oy:n hallinnoimaan Kielipankki-palvelimeen tutkijoiden käytettäväksi FUNET-tietoliikenneverkon kautta. Sopijaosapuolina ovat Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitos, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja CSC - Tieteellinen laskenta Oy.

 

1. §        Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitos ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskus sijoittavat yhteistyössä koostamansa Suomen kielen tekstipankin CSC - Tieteellinen laskenta Oy:n Kielipankki-palvelimeen tutkijoiden käytettäväksi FUNET-tietoliikenneverkon kautta siten kuin tässä sopimuksessa sovitaan. CSC - Tieteellinen laskenta Oy:llä ei ole oikeutta käyttää teksti­pankkitekstejä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tällaisen palvelun ylläpitämiseen, eikä sillä ole muuta oikeutta muokata tekstejä kuin suorittaa tarvittaessa aineiston tekninen päivitys. Tekstien tekijänoikeudet ovat Suomen kielen tekstipankkia koskevissa sopimuksissa mainituilla oikeudenhaltijoilla.

 

2. §        Suomen kielen tekstipankin tekstit, niiden laajuudet ja niitä koskevat sopimukset on kuvattu liitteissä 1 ja 2. Tekstejä koskee kolmiportainen sopimushierarkia: la-sopimukset sallivat tieteellisen tutkimuskäytön, 1b-sopimukset myös sellaisen tieteellisen tutkimuskäytön, jonka perusteella voidaan valmistaa tekijänoikeutta loukkaamattomia kieliteknologisia sovelluksia, ja 1e-sopimukset tekstien vapaan käytön. Yhteiseurooppalaiseen atk-tallenteeseen sisällytettävät tekstit on kuvattu liitteissä 3 ja 4. Myös niitä koskee kolmiportainen sopimushierarkia.

 

3. §        Suomen kielen tekstipankin käyttöluvat myöntävät hakemuksesta Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitos ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskus yhdessä tai kumpikin erikseen. Tieteel­lisiin tutkimustarkoituksiin käyttöluvan voi myöntää jompikumpi, muihin tarkoituksiin koostaja­osapuolet myöntävät käyttöluvan yhdessä. Koostajaosapuolet pitävät yllä yhteistä käyttäjärekis­teriä, josta ilmenevät luvan saajat, käyttötarkoitukset ja muut tarvittavat seikat.

 

4. §        Kaikilta käyttöluvan hakijoilta vaaditaan selvitys Suomen kielen tekstipankin käyttötarkoituk­sesta ja tiivistelmä tutkimushankkeesta. Lisäksi vaaditaan sitoumus siitä, että käyttäjä noudattaa teksteihin liittyviä käyttörajoituksia ja viittaa tutkimuksissaan tekstipankin käyttöön asiaankuu­luvalla tavalla. Kollektiivisia lupia ei myönnetä, vaan jokainen käyttäjä joutuu hakemaan erikseen käyttöluvan. Lupia voidaan myöntää myös tutkijoille, jotka käyttävät Kielipankki­palvelinta ulkomailta.

 

5. §        Korkeakoulujen ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tutkijat saavat käyttää Kielipankki­palvelimeen sijoitettua Suomen kielen tekstipankkia maksutta. Korkeakoulujen ulkopuolisia käyttäjiä laskutetaan CSC - Tieteellinen laskenta Oy:n hinnaston mukaan.

 

6. §        CSC - Tieteellinen laskenta Oy vastaa Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitokselle ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskukselle siitä, että aineiston tietosuoja on sellainen kuin Suomen kielen tekstipankin sopimusten 4. §:ssä on sovittu.

7. §        CSC - Tieteellinen laskenta Oy tarjoaa mahdollisuuksiensa mukaan Suomen kielen tekstipan­kin käyttäjille opastusta, oppaita ja hakuohjelmia.

8. §        Suomen kielen tekstipankista sijoitetaan Kielipankki-palvelimeen keväällä 1998 valmistunut A-versio, 21,3 miljoonan sanan aineisto. Tekstipankissa havaitut virheet korjataan Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa ylläpidettävään versioon. Tekstipankin teknisestä päivittämisestä mm. täten korjatuksi versioksi Kielipankki-palvelimeen huolehtii CSC - Tieteellinen laskenta Oy.

9. §        Tämä sopimus astuu voimaan, kun kaikki sopijat ovat sen allekirjoittaneet.

 

10. §      Sopimussuhteesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensi sijassa neuvotteluin.

 

11. §      Tämä sopimus voidaan sanoa irti yksipuolisesti kuuden kuukauden irtisanomisajalla.

 

12. §      Tästä sopimuksesta on tehty kolme samasanaista kappaletta, yksi kaikille osapuolille, ja sitä voidaan muuttaa vain yhteisellä kirjallisella sopimuksella.

 

 

Helsingissä 25. marraskuuta 1998        Helsingissä 19. marraskuuta 1998       Espoossa 27. marraskuuta 1998

 

HELSINGIN YLIOPISTON                                 KOTIMAISTEN KIELTEN                                CSC - TIETEELLINEN

YLEISEN KIELTIETEEN LAITOS                    TUTKIMUSKESKUS                                          LASKENTA OY

 

 

Jan-Ola Östman                                 Pirkko Nuolijärvi                                Leif Laaksonen

yleisen kielitieteen laitoksen esimies     professori, johtaja                               dosentti, kehityspäällikkö

 

 

Fred Karlsson                                    Marja Lehtinen                                  Manne Miettinen

professori yhteiseurooppalaisen           erikoistutkija                                       sovellussuunnittelija

LE-PAROLE -tekstipankki-                tietohuolto-osaston johtaja

hankkeen paikallinen johtaja

 

LIITE 1.       Suomen kielen tekstipankki A: yhteiseurooppalaista LE-PAROLE-hanketta varten Kotimaisten kielten tutkimuskeskuk­sessa koodatut tekstit.

LIITE 2.       Suomen kielen tekstipankki A: yhteiseurooppalaista LE-PAROLE-hanketta varten Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitoksessa koodatut tekstit.

LIITE 3.       Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa koodatut Suomen kielen tekstipankin A tekstit, joista voidaan ottaa tekstiä yhteiseurooppalaisen LE-PAROLE-hankkeen atk-tallenteeseen.

LIITE 4.       Yleisen kielitieteen laitoksessa koodatut Suomen kielen tekstipankin A tekstit, joista voidaan ottaa tekstiä yhteiseurooppalaisen LE-PAROLE-hankkeen atk-tallenteeseen.