Sopimus kayttopalvelun tuottamisesta: Swahili-korpus

1. SOPIMUSOSAPUOLET

Kayttopalvelun tilaaja (jaljempana tilaaja)

Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitos
  Helsingin yliopisto
  PL 58
  00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Kayttopalvelun tuottaja (jaljempana tuottaja)

CSC - Tieteellinen laskenta Oy
  PL 405 (Tekniikantie 15 a D) 
  02101 ESPOO

2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

 1. Tama sopimus koskee tilaajan koostaman Swahili-korpuksen kayttoonasettamista tuottajan yllapitamassa kielitieteen palvelussa.
 2. Tuottaja asettaa Swahili-korpuksen tutkijoiden kaytettavaksi siten, etta Swahili-korpuksen kayttoluvan saaneet tutkijat voivat kayttaa Swahili-korpusta Corpus-palvelimella ja WWW Lemmie -kayttoliittyman kautta.
 3. Tuottaja voi myontaa Swahili-korpuksen kayton mahdollistavan teknisen kayttoluvan niille tutkijoille, jotka ovat virkasuhteessa suomalaiseen tai ulkomaiseen yliopistoon. Tuottaja toimittaa tilaajalle vuosittain yhteenvedon korpuksen kaytosta. Yhteenvedossa esitetaan kunkin korpusta kayttaneen tutkijan nimi, yhteystiedot ja kayttotarkoitus.

3. SWAHILI-KORPUKSEEN KUULUVAT TEKSTIT

Swahili-korpukseen kuuluvat tekstit on yksiloity liitteessa 1.

4. TUOTTAJAN VELVOITTEET JA VASTUUT

 1. Tuottaja vastaa siita, etta sille sopimuksessa maaritellyt kayttotehtavat suoritetaan ammattitaidolla hyvaa teknista tapaa noudattaen.
 2. Tuottaja on velvollinen noudattamaan sellaista hyvaa tietojenkasittelytapaa, jolla sovitulla tavalla huo-
lehditaan tie toturvallisuudesta ja tietosuojasta.
 1. Tuottaja takaa sopimuksen kohteelle vahintaan sovitun kaytettavyyden sovittuina palveluaikoina.
 2. Tuottaja vastaa omissa tiloissaan olevien laitteiden osalta varmuuskopioiden ottamisesta ja
sailyttamisesta kummankin sopijapuolen hyvaksymien kirjallisten ohjeiden mukaisesti.

5. TILAAJAN VELVOITTEET JA VASTUUT

5.1 Tilaaja vakuuttaa osaltaan, etta silla on oikeus asettaa Swahili-korpuksen ja siihen kuuluvat tekstit kaytettavaksi tuottajan kielitieteen palvelussa taman sopimuksen ehtojen mukaisesti. 6 OIKEUDET

6.1 Sopimuksen kohteena olevien palveluiden tuottamisessa kaytettavien tuotteiden ja sovellusten, jotka ovat tilaajan omistamia, vuokraamia, valmistamia tai joista tilaajalla on kayttooikeussopimus omistus- ja immateriaalioikeudet ovat yksin tilaajalla tai kolmannella osapuolella.

6.2 Tuottajalla on kayttooikeus tilaajan tuottajalle toimittamiin ohjelmistotuotteisiin ja niiden kuvauksiin seka tietoaineistoihin ainoastaan tilaajan tehtavien suorittamisessa. Tilaaja vastaa siita, etta tarvittavat luvat naiden tehtavien suorittamiseen on hankittu.

6.3 Tilaajalla on halutessaan mahdollisuus saada kayttoonsa sellaiset tuottajan yleiset tai kolmannelle osapuolelle valmistamat kehitystyon tulokset, jotka ovat yleisesti saatavilla tuottajan kayttopalvelu- asiakkaille. Kehitystyon tuloksen siirtamisesta tilaajan kayttoon ja tasta aiheutuvista veloituksista sovitaan erikseen.

7TAKUU

7.1 Jos tietokannassa on puutteita tai virheita tilaajasta aiheutuvan virheen takia, sovitaan yhdessa tietokantojen saattamisesta normaaleiksi. Tuottaja suorittaa tarvittavat konekasittelytehtavat veloituksetta tuottajan yleisen tai jarjestelmakohtaisen varmistusmenettelyn mukaisesti.

7.2 Tuottaja ei vastaa niista puutteista eika virheista, jotka aiheutuvat tehtaviin kaytetyista tietolahteista, tilaajan toimittamasta tietoaineistosta tai tilaajan antamien ohjeiden mahdollisista virheista tai epatasmallisyyksista.

8 ERIMIELISYYDET

7.1 Sopimussuhteesta aiheutuvat erimielisyydet pyritaan ratkaisemaan ensi sijassa keskinaisin neuvotteluin.

9 SOPIMUKSEN PURKAMINEN

9.1 Kummallakin sopijapuolella on oikeus irtisanoa sopimus kirjallisella ilmoituksella kuuden kuukauden pituisella irtisanomisajalla.

10 SOPIMUKSEN VOIMAANTULO JA MUUTTAMINEN

10.1 Tama sopimus astuu voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

10.2 Tata sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Sopimusta voidaan muuttaa vain sopijapuolten yhteisella kirjallisella sopimuksella.

11 ALLEKIRJOITUKSET

Tilaaj a Tuottaj a

AiJca ja paikka

Allekirjoitus

".~.v

LIITTEET Liite l. Swahili-korpukseen kuuluvat tekstit

Topic revision: r1 - 2006-09-08 - AnssiYliJyra
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback