LatexModePluginin testaamista

LatexModePlugin

  • #Set LATEXMODEPLUGIN_DEBUG = 2
  • Set PREAMBLE = \usepackage{amsmath}

Paketin amsmath lisääminen ei yksistään riitä. Kun kaavaa muuttaa, kun amsmath on lisätty, kuva tehdään uudestaan ja se näkyy oikein vasta sitten.

Ilmeisesti LatexModePlugin pitää kirjaa siitä, mitkä kaavat on generoitu ja ei tee niitä uudestaan. as of version 2.5, one can force the recreation of all latex images in a topic. To do this, add the following text (similar to raw text rendering) to the end of the URL: ?latex=rerender

Seuraavat tulostuvat oikein:

Neliöjuuri kaksi merkitään: $\sqrt{2}$

Tulo $ x^i $ (mutta miksi tuo edellinen menee liian alas eli pois riviltä) yhdestä isoon ännään merkitään seuraavasti:

\[ \prod_{i=1}^N x_i \]

x^i menee pois riviltä varmaankin sen takia, että siitä syntyvä kuva keskitetään riville sen sijaan että kuvan alareuna tasattaisiin rivin kanssa. Miten testataan? LatexModePlugin:in optio tweakinline? Laitettu tweakinline 2, näyttää paremmalta

Seuraavat tulostu(i)vat väärin:

Pyöreissä suluissa oleva matriisi:

\[ \bigl( \begin{smallmatrix} a&b\\ c&d\\ \end{smallmatrix} \bigr) \]

Sama pienempänä:

\[ \begin{pmatrix} x & y \\ z & v \\ \end{pmatrix} \]

Binomikerroin n k:n yli:

\[ \binom{n}{k} \]

$(_k^n)$

Lisää binomikertoimia: $\tbinom{10}{5}$

 \begin{displaymath} \tbinom{10}{5} \end{displaymath}

Miinusmerkkejä:

\[ -a - b + c\]
Topic revision: r572 - 2019-01-25 - TWikiGuest
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback