This web is for holding topics deemed as old or irrelevant for KitWiki. If you think the topic doesn't belong here, please check that it's named properly (is a WikiWord) and descriptively, contains relevant data, and is put back to a relevant web.

www-lemmie


WWW-Lemmie, a web interface for querying the Language Bank corpora

Description

WWW-Lemmie 2.0 on CSC:n syyskuussa 2002 julkaisema WWW-pohjainen korpustyökalu, jolla tekstikokoelmista voi hakea sanoja, sanojen piirteitä, sanayhdistelmia ja sanojen piirteiden yhdistelmiä. Tuloksena voit valita KWIC-konkordanssin, frekvenssitaulukon tai kollokaatiotaulukon. Tuloksia voit verrata keskenään ja ne ovat tallennettavissa levylle myöhempää käyttöä varten joko verkon kautta tai omissa Lemmie API 2 -rajapintaa hyödyntävissä ohjelmissasi. Voit myös koostaa oman korpuksen olemassa olevien korpusten dokumenteista. WWW-Lemmie 2.0 perustuu Lemmie API 2:een.

WWW-Lemmie 1.01 on CSC:n ensimmäinen WWW-pohjainen korpustyökalu, joka julkaistiin tammikuussa 2002. WWW-Lemmie 1.01 -ohjelman avulla voit tutkia samoja korpuksia kuin WWW-Lemmie 2.0:n avulla, tosin yksinkertaisemmin välinein.

Version and Copyright Information

version: 2.0 (also 1.01 is available)

copyright:

Usage

WWW-Lemmie is used through the CSC Scientist's User Interface (https://hotpage.csc.fi/).

The WWW-Lemmie 2.0 interface contains

Help, Manuals and Documentation

help commands:

further information:

Bugs

License Text

Other Information

Field of science: Linguistics

Available:
corpus

License: LicenseTypeG

To be copied to: https://wwwk.csc.fi/english/research/software/www-lemmie
To be seen at: http://www.csc.fi/english/research/software/www-lemmie
See also: KitWiki.SuomenKielipankki:Dev:Linguistics_Software, Old.ToolResources
The users may add their own comments to: ToolResource_www-lemmie_Comments

When editing, please move cursor to the form below. Do not add anything here.
Topic revision: r4 - 2008-11-21 - HennaRiikkaLaitinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback