This web is for holding topics deemed as old or irrelevant for KitWiki. If you think the topic doesn't belong here, please check that it's named properly (is a WikiWord) and descriptively, contains relevant data, and is put back to a relevant web.

engcg


ENGCG, a constraint grammar parser for English

Description

ENGCG, the Constraint Grammar Parser of English, performs morphosyntactic analysis (tagging) of running English text. The parser employs a morphological ("part-of-speech") disambiguator that makes 93-97% of all running-text words in Written Standard English unambiguous while 99.7% of all words retain the correct analysis. The corresponding figures for the shallow syntactic parser are 75-85% and 97-98%

Version and Copyright Information

version: Constraint Grammar Parser version 1.23,

copyright: Copyright (1992 - 1995) Linguistic description: Atro Voutilainen, Juha Heikkila, Timo Jarvinen, Arto Anttila and Lingsoft, Inc.

Constraint Grammar Parser version 1.23, (c) 1993-96 Pasi Tapanainen and Lingsoft, Inc.

Usage

Input:

[ling@corpus3 ~]> echo "It rains." | engcg

Output:

"<*it>"
    "it" <*> <NonMod> PRON NOM SG3 SUBJ @SUBJ
"<rains>"
    "rain" <SV> <SVO> V PRES SG3 VFIN @+FMAINV
"<$.>"

Help, Manuals and Documentation

help commands:

further information:

Bugs

License Text

Ottamalla tämän ohjelman käyttööni sitoudun noudattamaan seuraavia ehtoja.

 • Sitoudun käyttämään ohjelmaa ainoastaan akateemisessa ja ei-kaupallisessa tutkimustoiminnassa.
 • Sitoudun tuottamaan ohjelman avulla tuotteita ja materiaalia ainoastaan siinä laajuudessa, kuin se yllä mainittuun tarkoitukseen on tarpeen.
 • Sitoudun käyttämään ohjelman avulla tuotettuja tuotteita ja materiaalia ainoastaan yllä määriteltyyn tarkoitukseen.
 • Sitoudun parhaani mukaan varmistamaan, että ohjelman avulla tuotetut tuotteet ja materiaali pysyvät toimitiloissani.
 • Sitoudun huolehtimaan parhaan kykyni mukaan siitä, ettei merkittävä osia ohjelman avulla tuotetuista tuotteista ja materiaalista luovuteta kolmansien osapuolten käyttöön ilman kirjallista lupaa Lingsoft Oy:ltä.
 • Sitoudun olemaan käyttämättä ohjelmaa tai sen avulla tuotettuja tuotteita tai materiaalia osana omia tuotteitani tai palveluitani, joita annan kolmansien osapuolten käyttöön.

Other Information

Field of science: Linguistics

Available:
corpus

License: LicenseTypeA

To be copied to: https://wwwk.csc.fi/english/research/software/engcg
To be seen at: http://www.csc.fi/english/research/software/engcg
See also: KitWiki.SuomenKielipankki:Dev:Linguistics_Software, Old.ToolResources
The users may add their own comments to: ToolResource_engcg_Comments

When editing, please move cursor to the form below. Do not add anything here.
Topic revision: r9 - 2008-11-21 - HennaRiikkaLaitinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback