This web is for holding topics deemed as old or irrelevant for KitWiki. If you think the topic doesn't belong here, please check that it's named properly (is a WikiWord) and descriptively, contains relevant data, and is put back to a relevant web.

CVS-työkalu ohjelmien versioiden hallitsemiseksi

Yleistä

CSC:n sisäinen versionhallinta

  • CSC:llä on sisäinen, keskitetty CVS-versionhallinta, jota ei tarjota asiakkaille
  • Corpus-konella ei ole enää omaa CVS:ää vaan sen sisältö siirretty keskitettyyn palveluun.
  • Kaikki Kielipankin tärkeimmät itse ylläpidetyt ohjelmat ovat tässä järjestelmässä.

Versionhallinta CSC:n ulkopuolella

Ohjelmien ylläpito jos käytössä on CVS-versiohallintaohjelma: Jos jokin ohjelma vaatii korjauksia, toimitaan seuraavasti:

  1. Haetaan ko. ohjelma versionhallinnasta komennolla
    cvs co <moduulin nimi>
  2. Tehdään korjaukset ja testataan ne
  3. Kun korjaus on tehty ja testattu toimivaksi, se viedään takaisin versionhallintaan komennolla
    cvs ci <moduulin nimi>
Topic revision: r7 - 2008-11-10 - HennaRiikkaLaitinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback