This web is for holding topics deemed as old or irrelevant for KitWiki. If you think the topic doesn't belong here, please check that it's named properly (is a WikiWord) and descriptively, contains relevant data, and is put back to a relevant web.

TermForm
DenomEn WER
DenomFi sanavirhe
DenomSv

DescEn Word Error Rate. See entry in Wikipedia
DescFi Mitta jolla ilmaistaan mm. puheentunnistimen virheitä.
Virhemitta koostuu korvautuneista (S), poisjääneistä (D) ja ylimääräisistä (I) sanatunnistuksista suhteessa lähteen sanamäärään (N).
TopicArea LanguageTechnology
Topic revision: r4 - 2008-11-21 - HennaRiikkaLaitinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback