This web is for holding topics deemed as old or irrelevant for KitWiki. If you think the topic doesn't belong here, please check that it's named properly (is a WikiWord) and descriptively, contains relevant data, and is put back to a relevant web.

Yleiset ehdot

SKTP-tekstikokoelmien a-tekstien lisäehdot

 1. Suomen, suomenruotsin ja ruotsinruotsin SKTP-tekstikokoelmien a-tekstien käyttöoikeus koskee oikeutta hyödyntää (tekijänoikeuslain ja -asetuksen puitteissa sekä hyvää tieteellistä tapaa noudattaen)
  • tekstejä tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten
  • niitä kielen piirteitä (esim. tilastollisia tunnuslukuja, kielioppisääntöjä ja sanojen semanttisia kuvauksia), joita on saatu selville tekstejä tutkimalla sekä
  • teksteistä otettuja lyhyitä esimerkkilainauksia.
 2. SKTP-tekstikokolemaan sisältyvän ruotsinruotsin alitekstikokoelman (Ruotsin Parole-korpuksen) käyttöoikeutta rajaa erillinen käyttösopimus.
 3. Kun käyttäjä julkaisee tutkimustuloksia, jotka on saatu käyttämällä Kielipankin tekstikokoelmien tekstejä, siitä on mainittava julkaisussa seuraavan mallin mukaisesti: http://www.csc.fi/kielipankki/aineistot/viittaus.phtml
 4. Tekstien käyttöoikeus ei muuta tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia, vaan ne pysyvät tekstien oikeudenhaltijoilla.
 5. Tekstien käyttöoikeuden saaja ei saa kopioida lyhyttä sitaattia pitempiä osia teksteistä tai niiden osista pois corpus-palvelimelta. Teksteistä ja niiden osista saa tehdä tutkimustyön edellyttämiä väliaikaisia kopioita corpus-palvelimen sisällä sillä ehdolla, että huolehtii kopion asianmukaisesta tietoturvasta.
 6. Tekstien käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä niitä saa luovuttaa toiselle henkilölle.
 7. Tekstien käyttöoikeus astuu voimaan, kun käyttöluvan myöntäjä on tehnyt myönteisen päätöksen ja anojalle on avattu käyttäjätunnus corpus-palvelimelle.
 8. Tekstien käyttöoikeus on voimassa yhtä kauan kuin corpus-palvelimen käyttöoikeus
 9. Tekstien käyttöoikeuden myöntäjä ei ole vastuussa tekstien soveltumisesta mihinkään tiettyyn käyttötarkoitukseen.
Topic revision: r5 - 2008-11-07 - HennaRiikkaLaitinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback