This web is for holding topics deemed as old or irrelevant for KitWiki. If you think the topic doesn't belong here, please check that it's named properly (is a WikiWord) and descriptively, contains relevant data, and is put back to a relevant web.

FBC: Användarvillkor

AllmännaVillkor

 1. Rätten att använda servern corpus.csc.fi är i kraft högst två år åt gången räknat från bevillningsdatum. CSC sänder ut ett meddelande till användaren i god tid innan rätten går ut. Om rätten förnyas uppdateras uppgifterna om användaren. Outnyttjade användarnamn upphör att fungera senast två år efter det att de sist har använts om inget annat finns avtalat. Nyttjanderätten upphör omedelbart i och med att den uppgift eller forskning den beviljats för är slutförd.
 2. Användarnamnet är personligt och får inte överlåtas på annan person.
 3. Den som har skäl att misstänka intrång skall omedelbart göra en anmälan till CSC. Den som vill lagra eller via nätet överföra material som kräver diskretion eller sekretess bör förhandla med CSC i förväg.
 4. Den som får nyttjanderätt förbinder sig att använda sin rätt endast för de syften som anges under punkten Användningsändamål.
 5. Användarnamnet bör skyddas med ett hemligt och svårgissat lösenord.
 6. Många program är tillgängliga bara för akademiska användare. Kommersiella sökande bör kontrollera användningsrätten med den programansvarige.
 7. CSC lagrar kundernas filer högst två år efter det att nyttjanderätten gått ut.
 8. CSC säkerhetskopierar regelbundet kundernas filer men svarar inte för filer som förstörts på grund av tekniska fel.
 9. Detta avtal upphävs omedelbart om den som fått nyttjanderätt bryter mot användarvillkoren.
 10. Ingendera avtalsparten är ersättningsskyldig om avtalet varit omöjligt att uppfylla på grund av force majeure.

Tillägg för talsamlingen

 1. Den som beviljas nyttjanderätt (framöver "användaren") till Språkbankens talsamling förbinder sig vid att tillämpa god vetenskaplig sed, att inte bryta mot upphovsrättslagen och annan lagstiftning om immateriella rättigheter samt att följa detta avtal.
 2. Om användaren har erhållit en kopia på forskningsmaterialet, förbinder sig denne vid att upprätthålla tillräckligt högt dataskydd och att se till att detta avtal följs. Forskare inom samma forskargrupp kan använda en gemensam kopia förutsatt att var och en av forskarna i gruppen har beviljats personlig nyttjanderätt till forskningsmaterialet.
 3. Nyttjanderätten till forskningsmaterialet är personlig och får inte överföras till någon annan. Kolleger på samma institution e.d. bör ansöka om nyttjanderätt personligen var för sig.
 4. Användaren förbinder sig vid att använda forskningsmaterialet i det syfte som denne har angivit under Användningsändamål ovan.
 5. Om användaren publicerar eller på annat sätt delger sådana forskningsresultat med andra som denne har erhållit genom att använda forskningsmaterialet, ska användaren nämna detta material enligt följande: http://www.csc.fi/kielipankki/aineistot/viittaus.phtml.sv
 6. Båda avtalparter kan säga upp detta avtal genom att göra en skriftlig anmälan. Uppsägningstiden är 30 dagar.
 7. Nyttjanderättsgivaren har rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan om användaren bryter mot det som stadgas i detta avtal.
 8. Vid möjliga missöden är båda avtalsparter skyldiga att endast ersätta omedelbara skador. En part är inte skyldig att ersätta den andra parten för sådana skador som uppkommit på grund av force majeure. Båda avtalsparter är skyldiga att utan dröjsmål skriftligen informera den andra parten om när ett dylikt oöverkomligt förhinder har uppkommit eller gått över.
 9. Nyttjanderättsgivaren ansvarar inte för hur väl forskningsmaterialet lämpar sig för användarens ändamål. Nyttjanderättsgivaren ansvarar inte heller för annoteringens kvalitet eller riktighet.
 10. Detta avtal träder i kraft när nyttjanderättsgivaren har godkänt ansökan och gett användaren nyttjanderätt till forskningsmaterialet.
 11. Nyttjanderätten är i kraft i 5 år från det datum då nyttjanderättsgivaren senast har gett eller förlängt användarens nyttjanderätt till forskningsmaterialet. När nyttjanderättstiden har gått ut är användaren skyldig att returnera eller förstöra sin kopia av forskningsmaterialet.
Topic revision: r5 - 2008-11-07 - HennaRiikkaLaitinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback