This web is for holding topics deemed as old or irrelevant for KitWiki. If you think the topic doesn't belong here, please check that it's named properly (is a WikiWord) and descriptively, contains relevant data, and is put back to a relevant web.

The Description of The KitWiki Pilot KitWiki

See also Old.KitWikiSpecifications, Old.KitWikiUtilisation

This wiki site for language researchers is being tested as a collaboration forum for research communities. General information on the KitWiki service pilot:

  • The piloting period: April 2006 — June 2007 (extended by 6 months)
  • The evaluation: before June 2007, using Old.KitWikiEvaluation
  • The field: Language Research
  • The language: mainly English

KitWiki pilotin kuvaus

Pilotin kuvaus

CSC tarjoaa Kieliteknologian opetuksen verkostolle (KIT-verkosto) mahdollisuuden hyödyntää CSC:n ylläpitämää wiki-yhteistyöalustaa 1.4.2006—31.6.2007 välisen pilotointijakson ajana. Pilotti hyödyntää TWiki-ohjelmistoa, johon on tehty pieniä muutoksia CSC:n erityistarpeiden tyydyttämiseksi.

Käyttäjät saavat wiki-yhteistyöalustaan henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja he pääsevät lisäämään ja muokkaamaan järjestelmässä olevaa avointa sisältöä. Tämän lisäksi järjestelmässä on sisältöosioita, joiden muuttaminen on sallittu vain osalle käyttäjistä. Järjestelmää voidaan käyttää pilotin ajan KIT-verkostoon liittyvän yhteistyön apuvälineenä, mm. laadittaessa epävirallisia ohjeita, FAQeja, käyttäjien ongelmien malliratkaisuja tai esimerkkimateriaalia liittyen CSC:n palveluihin, yms.

CSC huolehtii palvelupilotin

  • laitealustan ja käyttöjärjestelmän,
  • virtuaali www-palvelimen ja
  • TWiki-järjestelmän
  • palvelupilotin sisällön perusjäsentelyn
  • tärkeimpien privilegioasetusten
  • palvelupilottiin liitettävien vianhallinnan toimintojen
käyttöönotosta, ylläpidosta ja päivityksistä.

Pilotin ehdot ja suhde CSC:n palveluihin

Pilotti on maksuton ja tarkoitettu KIT-verkoston jäsenille ja yhteistyöpartnereille.

Tarkoitus on että pilotointijakson aikana selvitetään teknisen ratkaisun toimivuus ja wiki-yhteistyöalustan käyttökelpoisuus tiedealaverkoston yhteistyön apuvälineenä. CSC päättää alkaako se tarjota wiki-yhteistyöalustaa palveluna vuoden 2006 aikana. Mikäli CSC päättää, ettei se ala tarjota wiki-yhteistyöalustaa palveluna, niin CSC sitoutuu luovuttamaan pilotin aikana kertyneen sisällön tekijöilleen.

Pilotin rajoituksia

Pilotti perustuu yhteen wiki-toteutukseen, TWikiin, joka eroaa kilpailukykyisistä ja suosituista vaihtoehdoista monessa käyttäjälle näkyvässä yksityiskohdassa ja ratkaisussa. Tämä rajoittaa tai hankaloittaa palvelupilotissa olevan sisällön siirtoa muihin vastaaviin järjestelmiin, kuten MediaWikiin tai MoinMoiniin.

Vaatimukset

Lopullisen palvelun käyttöönoton esivaatimukset on esitetty esikseen sivulla Old.KitWikiSpecifications.

Arviointi

Toteutetun teknisen ratkaisun soveltuvuus varsinaiseen palveluun ja pilotoinnin aikana esiintulleet ongelmat arvioidaan vuoden 2006 aikana, jolloin valmistuu järjestelmän arviointi. CSC tekee pilottiin pohjautuvan arvioinnin pohjalta päätöksen varsinaisen palvelun käyttöönotosta hyvissä ajoin ennen pilotin päättymistä.

Toimitusaika

CSC varaa pilotin testaamisen aloittamiseen kaksi viikkoa alkaen siitä kun piloitoinnista on tehty aloittamispäätös.

Testaaminen ja käyttöönotto edellyttävät Kieliteknologian tutkijoiden, Kielipankin käyttäjien ja CSC:n yhteistyötä.

Vianhallinta

Järjestelmässä havaittujen vikojen korjaaminen suoritetaan virka-ajan puitteissa, pääasiallisesti yhden palveluun perehtyneen asiantuntijan voimin. Vian korjaaminen alkaa viimeistään seuraavana työpäivänä. Huoltokatkoista ilmoitetaan järjestelmän etusivulla ja käyttöönoton jälkeen myös CSC:n kotisivun ilmoitusosiossa. Palvelun yhden toiminnallisuuden korjaus (rekisteröinti tai jokin plugin tms.) on vähemmän kiireellistä kuin koko palvelun näkyvyys.

Henkilötiedot

Järjestelmä kerää loppukäyttäjistä seuraavia henkilötietoja UsersRegistrationPolicy:n mukaisesti.

Käyttöehdot

Käyttäjien käyttöehdot on määritelty sivulla KitWiki.KitWikiUsersAgreement.

Mahdollinen lopullisen palvelun käyttöönotto

Käyttöönotto edellyttää edeltä määriteltyjen vaatimusten täyttämistä. Vuoden 2007 alussa mahdollisesti käyttöönotettavassa lopullisessa, KitWikiä mahdollisesti laajemmassa palvelukonseptissa kukin tieteenala päättää palvelun hyödyntämisestä itsenäisesti.

Yhteystiedot

CSC:llä järjestelmän kehityksestä vastaa AnssiYliJyra.

-- AnssiYliJyra - 13 Mar 2006

Topic revision: r13 - 2009-06-10 - EeroVitie
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback