Rakennuspalikan nimi ERE    
Kirjaimet ja operaatiot

auts Haetaan auts-merkkijonoa sellaisenaan

a

b Haetaan a tai b- sisältävää merkkijonoa

(a

b c) Ryhmä joka vastaa merkkijonoa jossa a tai b tai c

 

kirjainryhmät

[:ryhmännimi:]

Mahdollisia: alnum, alpha, blank, cntrl, digit, graph, lower, print, punct, space, upper, xdigit

[a-zA-Z0-9] isot ja pienet kirjaimet ja numerot

 

Toistot

? edeltävä merkkijono saattaa esiintyä tai sitten ei

* edeltyvä merkkijono esiintyy 0 kertaa tai useammin

+ edeltävä merkkijono esiintyy kerran tai useammin

{n} edeltävä merkkijono esiintyy n-kertaa

{n,} edeltävä merkkijono löytyy n tai useamman kertaa

 

Rajat ja ankkurit

^ rivin alku

$ rivin loppu

\< sanan alku

\> sanan loppu

   
       
       
Topic revision: r1 - 2011-11-21 - ErkkiIlmariRajakoski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback