Swedish LT projects

(Note. This is not necessarily an exhaustive list of projects, but it is the best we could do in the time available and initial feed-back confirms that it gives a fair view of the activities.)

Vetenskapsrådet 2003 2004 2005 Project
Lund University     860 Svensk dialektsyntax (SveDiaSyn)
Lund University     500 Direkt Profil: Ett program för utvecklingsgångar och utvecklingsstadier i skriven inlärarfranska
Lund University     650 Grammatik, Prosodi, Diskurs och Hjärnan. ERP-studier i språkbearbetning
Linköping University   539   Lingvistisk mikro- och makroanalys av en översättningskorpus
Göteborg University 670 696   Korpusbaserad Talspråksbeskrivning
Royal Institute of Technology 500 500   Fel och missförstånd i människa-maskindialogsystem
Umeå University 880 910   Gräns och gruppering - Strukturering av talet i olika kommunikativa situationer
Royal Institute of Technology 680 680 680 Svensk informationssökning med språkteknologi och matrisberäkningar
Royal Institute of Technology 1100 1100 1100 Språkliga datorstöd och andraspråksinlärning
Växjö Universitet 608 608 608 Stokastiska dependensgrammatiker för grammatisk analys av naturliga språk
KK-stiftelsen  
Karolinska Institutet 385 385   REFTERM - Referensterminologi för vård, forskning och uppföljning - ITHS 2
VINNOVA/IKT-användning  
Skövde University   1079 1025 EKLär - Effektiv kunskapshantering och lärande i kunskapsintensiva verksamheter
Linköping University 698 1 410 1 629 SWEBPROD - Semantisk webb för produkter
Swedish Institute of Computer Science 572 884 971 FetchProt - Hämtning av information ur texter om proteiner
Linköping University 232 692 792 Från metadata till uppmärkning av komplexa document - Ett ramverk för semantisk documentproduktion
Uppsala University   1000 1000 Märkning av utbildningsinnehåll
Royal Institute of Technology 770 770   CrossCheck - Svensk grammatikkontroll för andraspråksskribenter
Linköping University 1200 1200   KOMA - Korpusbaserad maskinöversättning
Lund University 700 700   The role of function words in spontaneous speech processing
Royal Institute of Technology     50 Seminar: Research challenges in speech technology
Swedish Istitute of Computer Science 1064 830   DUMAS - Dynamic universal mobility for adaptive speech interfaces
Lund University 1330 1140 740 Intelligenta komponenter i ett distribuerat digitalt bibliotek
Linköping University 900 900 450 SwebButler - Semantic webb services based on butler agents
Göteborg University 300 300   Swedish language technology documentation centre
Linköping University 330 330   Generiska resurser för språkteknologi
Linköping University 700 700   Multimodal interaktion för publika informationstjänster
Chalmers University of Technology 1200 1200   Interactive language technology
Uppsala University 225     En svensk systranmodul
Summa kSEK 15044 18553 11055 Total 44.6 MSEK
Summa kEUR 1615 1992 1187 Total 4.8 MEUR

-- KristerLinden - 01 Jun 2006

Topic revision: r4 - 2006-06-11 - KristerLinden
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback