Danish LT projects

(Note. This is not necessarily an exhaustive list of projects, but it is the best we could do in the time available and initial feed-back confirms that it gives a fair view of the activities.)

Denmark 2003 2004 2005 Project
Rigsarkivet 2000     Udvikling af emnebaserede søgemuligheder til Statens Arkivers samlinger
Handelshøjskolen i København 4500     Center for Computational Modelling of Language (CMOL)
Københavns Universitet 300     Tillægsbevilling til: Den medieuafhængige tekst og den elektroniske boghandel
Syddansk Universitet 1700     Global kommunikation i danske virksomheder
Københavns Universitet 400     IDANNA - IDentifikation og ANonymisering af NAvne
Handelshøjskolen i København   750   Language technology derived from spoken language resources
Københavns Universitet   2500   Oversættelse fra leksem- til tekstniveau. Innovation via synergi mellem sprogteknologi og komparativ forskning inden for vesteuropæiske sprog
Københavns Universitet   3000   Dansk leksikalsk-semantisk ordnet (DanNet)
Roskilde Universitetscenter   420   CONTROL: CONstraint based Tools for RObust Language processing
Københavns Universitet     2718 Center for Computational Cognitive Modeling
Københavns Universitet     740 Vidensbaseret leksikalsk disambiguering
Sum kDKK 8900 6670 3458 Total 19.0 MDKK
Sum kEUR 1194 895 464 Total 2.6 MEUR

Topic revision: r7 - 2006-06-18 - KristerLinden
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback