Projektin Helsingin osastolla on käytössään Linux-kone hippu.csc.fi.

Dokumentteja

Ohjeita

Komentotulkki

Hipulla on oletusarvoisena komentotulkkina tcsh. Jos haluat käyttää bash -tulkkia sen sijaan, lisää ~/.login -tiedoston loppuun rivi exec bash -l

Moduulijärjestelmä

Hipulle on asennettu monia versioita samoista ohjelmista, ja käytössä on moduulijärjestelmä, jolla valitaan, mitä ohjelmistoja käytetään. Oletusarvoisesti hakupolusta ei löydy kaikkea, vaan tarvittavat moduulit täytyy ottaa käyttöön ennen kuin ohjelmistoja voidaan käyttää.

Täysi dokumentaatio löytyy moduulijärjestelmän kotisivulta. Joitain pikaohjeita löytyy myös CSC:n ohjeesta.

.modules -tiedosto

Jotta usein käytettyjä moduuleja ei tarvitsisi joka kerta ottaa käyttöön käsin, kannattaa kotihakemistoon luoda tiedosto nimeltä .modules, johon lisätään moduulikomennot, jotka suoritetaan aina kun hipussa aloitetaan interaktiivinen sessio. Lisäksi tulee lisätä oman komentotulkin käynnistystiedostoon käsky, joka suorittaa .modules -tiedoston komennot. Kun käytetään bash -tulkkia, tämä tapahtuu lisäämällä kotihakemiston .bash_profile (tai .profile) -tiedostoon käsky source ~/.modules.

Tämän jälkeen voit lisätä uuden moduulin .modules -tiedostoon module initadd -komennolla.

Ohjelmistot

Omat ohjelmistot

Lauri on asentanut hipulle joitain projektissa tarvittavia ohjelmistoja, joita ei järjestelmästä muuten löydy. Näitä ovat mm. seuraavat:

  • GF, moduuli gf
  • IQMT, moduuli iqmt
  • Stanford Parser, moduuli stanford-parser
  • Stanford MT RTE:tä ei voinut asentaa järkevästi, mutta koodi löytyy hakemistosta /v/users/lealanko/modules/stanford-mt-rte/2008-10-31/

Ohjelmistot on asennettu moduulijärjestelmää käyttäen. Saat moduulit käyttövalmiiksi antamalla komennon module use /v/users/lealanko/modulefiles. Tämä rivi kannattaa lisätä ~/.modules -tiedostoon, josta kerrotaan ylempänä. Tämän jälkeen voit antaa esim. komennon module add gf saadaksesi GF:n käyttöön. Tai voit antaa komennon module add molto, joka ottaa kaikki MOLTOa varten asennetut moduulit käyttöön. Tämänkin rivin voit lisätä ~/.modules -tiedostoon.

Bazaar-versionhallintajärjestelmä

Hipulle on asennettu myös Bazaar, jota voidaan käyttää versionhallintaan. Dokumentaatiota:

WP9:n päärepo on hipulla hakemistossa /fs/proj1/lcarlson/bzr/WP9.

Ohjelmistotoiveita

Kerro tässä, mitä lisäohjelmistoja hipulle tarvitaan, niin Lauri asentaa ne jossain vaiheessa.

 
Topic revision: r7 - 2010-08-04 - LauriAlanko
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback