Kokous 28.8. klo 12:30

Paikka: CSC, kokoushuone Sensori
Läsnä: Kimmo Koskenniemi, Antti Arppe, Pekka Järveläinen, Totti Mäkelä, Satu Torikka

Kokouksen järjestäytyminen ja esityslistan hyväksyminen

Antti Arppe toimi tämän kokouksen puheenjohtajana.
Projektipäällikkö Pekka Järveläinen toimi kokouksen sihteerinä. Esityslistaksi hyväksyttiin tämän wiki sivun versio r3.

Projektipäällikkö raportoi projektin etenemisestä ohjausryhmälle

 • Esiselvityksen läpikäynti ja hyväksyminen
  • Kuvailtu datamalli koskee nykyistä tilannetta
  • Suhde clariniin, web, resurssien kulutus työpaketti 8
  • Keskitetyn infrastruktuurin? säästöt
  • EU:n laajuisen käytön kustannusten jaon vaatiman datan keruu hahmoteltava alustavasti jo tässä vaiheessa
  • Esiselvityksen muoto on ok, luettavuutta parannettava, vastattava miksi projektin toteuttaminen käytännössä ei tule olemaan ongelma
  • 'projekti'-entiteetti datamallissa on oikeasti kielitieteen kannalta tarpeeton: käyttäjä-resurssi.
  • AAI: suhteet, syyt ja toiminta. Paljon aukikirjoittamista.
  • Henkilövarmenne idenfioi (vain) selaimen, siksi varmenteet ovat yleensä älykortteja
  • Henkilövarmenteita vaivalloista kuljettaa mukana
  • SAML organisaatiot ja alueellinen kattavuus
  • CSC:n suhde ja (mahdollinen) osallistuminen eduGAIN -projektiin kirjoitettava auki; seurattava jatkossa tiiviimmin tilannetta, josko CSC:n olisi syytä muutenkin osallistua konkreettisemmin/aktiivisemmin eduGAIN:iin
  • EU-clarinilta kysyttävä eduGAINista.
 • Totti raportoi että käytetty aika suhteessa alkuperäiseen suunnitelmaan on 54% 1,1 kk
 • Viikon 36 loppuun mennessä (7.9.) valmiiksi esiselvityksen versio 1.0, jotta se voidaan toimittaa pohjamateriaaliksi CLARINin johtoryhmän Helsingin kokousta (17-18.9.) varten.

Ohjausryhmän tarkennetut ohjeet määrittelyyn

Esiselvityksen ja vaatimusmäärittelydokumentin suhde EU-CLARIN tasolla tapahtuvaan identiteettifederaation määrittelyyn

 • CSC:n mahdollisuus osallistua ko. federaatiodokumentin tuottamiseen
  • Päätettiin sopimuksen laajennuksesta kuukauden työllä samalla kuukausihinnalla.
  • Tavoitteena vaikuttaa mahd. aikaisessa vaiheessa, että EU-clarin olisi mahdollisimman käyttökelpoinen Suomessa ja yhteensopiva nyt syntyvän esiselvityksen ja vaatimusmäärittelyjen kanssa.
 • kuka/ketkä CSC:ltä voisivat olla tässä työssä käytettävissä, jo tämän vuoden puolella?
  • Pekka +1kk, josta ehkä viikko Tero.
  • Peter Wittenburgin kanssa minimaalinen työsuunnitelma
 • osallistuminen EU-CLARIN:in muiden työpakettien toimintaan (erit. WP2, jossa CSC:lle budjetoitu 4hkk)
  • aika kohdennettava harkiten
  • syys-lokakuun vaihteessa palaveri Antti-Totti

Vaatimusmäärittelydokumentin laatimiseen siirtymisen aikataulu

Nyt, Esiselvitys 1.0:n valmistuttua.

Seuraavat kokoukset

Tiistai lokakuun 14. klo 12.30

Keskustelua, teetä ja kahvia

 • CSC:n käyttäjätunnuksen/kieliaineistoluvan voimassaoloaika
 • Luvan myöntäjälle hakemus mahdollisimman valmiina ja helppokäyttöisenä, esim. verkkosivuna.
 • Osalle aineistoista lupa automaattisesti esim. tutkimuskäyttöön ilman henkilökohtaista suositusta.
 • Mahdollista myös lupa suoraan suosittelun perusteella, ja vain tiedoksi omistajalle
 • Mahdollisuus erottaa kahdeksi toiminnoksi 1) henkilön tunnistus ja 2) auktorisointi (jonkin aineiston käyttöön), jotka kuitenkin yksi ja sama henkilö voi tehdä.

-- PekkaJarvelainen - 25 Aug 2008

Topic revision: r7 - 2008-09-05 - PekkaJarvelainen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback