Unix-ryhmät

Corpus-koneen käyttäjän pääsy niihin aineistoihin, joihin hän on saanut käyttöoikeuden, toteutetaan ns. Unix-ryhmien avulla. Tällaisilla ryhmillä on ryhmän nimi eli tunnus, joka on enintään 8-merkkinen. Käyttäjä siis voidaan CSC:n toimesta ja luvanantajan nimenomaisella valtuutuksella liittää tällaisiin ryhmiin, jotka mahdollistavat pääsyn kyseisiin aineistoihin. Seuraavassa selostetaan niitä perusteita, joilla näitä Unix-ryhmiä muodostetaan ja nimetään.

Olennaista on se, että kun käyttäjä on liitetty tiettyyn ryhmään, hän pääsee käyttämään kaikkia niitä aineistoja, joihin kyseisellä ryhmällä on lukuoikeus. Ryhmiin perustuvat lukuoikeudet on voitava sijoittaa hakemistopuussa sopiviin hakemistoihin.

Unix-ryhmät

Pirkko, 29.1.2008. Unix-ryhmien luettelo, joka korvaa 14.1.2008 päivitetyn luettelon.

- UnixGroupsFin

(Pirkko, 9.12.2007)

- CorpusGroupsNewVersionEng

- CorpusGroupsFirstVersionFin

Huomautus 1, Ehdotus 2. muutokseksi:

(Pirkko, 13. joulukuuta 2007):

Yksi mahdollisuus yrittää yksinkertaistaa systeemiä on neuvotella siitä, onko mahdollista, että korpusten omistajille ja omistajien edustajille riittää, että heitä informoidaan käyttölupien hakijoista. Itse käyttölupa sen sijaan myönnetään saman menetelmän mukaan kuin muihinkin Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen hallinnoimiin aineistoihin. Tätä menetelmää on harkittava jatkossa.

Huomautus 2, Ehdotus muutokseksi:

(Pirkko, 9.12.2007)

Kaikki luvat myönnetään lupahakemuksen perusteella. CSC:n lupahakemukset ovat osoitteissa http://www.csc.fi/asiakkaaksi/korkeakoulut/kayttolupahakemukset/kielipankki http://www.csc.fi/english/customers/university/useraccounts/languagebank. Lupahakemuskessa rajataan korpusten käyttö seuraavasti:

  • (basic) academic research
  • non-academic research (public results)
  • non-academic research (confidential results)
  • Akateemista perustutkimusta
  • Palvelututkimusta (tulokset julkisia)
  • Palvelututkimusta (tulokset luottamuksellisia)

Hakemuksessa ei ole mainintaa tekijänoikeuksista, siitä, minkä verran voidaan aineistoja kopioida, eikä muitakaan rajoituksia. On myös muistettava, että ensimmäisessä kohdassa mainittuun ryhmään "(basic) academic research / Akateemista perustutkimusta" kuuluvat tutkimustulokset ovat julkisia. Ehdotan, että käyttölupahakemusta, joka on ollut käytössä UHLCS:n aineistoja aikaisemmin, muokataan käytettäväksi myös nykytilanteessa. Useimpien UHLCS:ssa olevien korpuksien käyttöä sitoo korpusten omistajien kanssa tehty sopimus, jossa määritellään tekijänoikeudet ja muut mahdolliset rajoitukset.

-- PirkkoSuihkonen 07 Dec 2007 -- PirkkoSuihkonen - 15 Dec 2007

Topic revision: r6 - 2008-01-29 - PirkkoSuihkonen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback