Tuomaksen tulokset:

1016 sanaa, 602 uniikkia sanaa
344 yksittäistä sanaa, n. 33,86% koko dokumentin sanamäärästä
Uniikeista sanoista 225 jäi analysoimatta (65,41%; analysoimatta jääneet sanat ovat siis varsin yleisiä ja keskeisiä sanoja tässä dokumentissa!)

-- TuomasKatila - 28 Jan 2008

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
Texttxt tulokset.txt manage 4.9 K 2008-01-28 - 17:17 UnknownUser  
Topic revision: r1 - 2008-01-28 - TuomasKatila
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback