Jussin tulokset:

1717 uniikkia sanaa
499 (29 %) jäi ilman analyysiä, joista
405 yhdyssanaa (81 % analysoimatta jääneistä)
24 pronominimuotoa (4,8 %)
25 paikannimeä (4,8 %)
34 muuta sanetta (6,8 %) - Näistä suurin osa vertailumuotoja.

Lisäykset Kotuksen Sanalistaan.

Käytännössä on mahdollista järkevää lisätä (käsin) vain taivutustieto paikannimiin ja tunnistamattomiin perusnomineihin.

Etsin taivutuksen kahteenkymmeneen uuteen sanaan. Vertailumuodot eivät tunnistu aina vaikka sanat löytyvätkin sanalistasta ja numeraalien taivutus on hämärää (merkitty Kotuksen sanalistaan epämääräisesti).

Lisäyksien pitäisi vähentää n. 10% virheellisistä muodoista.

Topic revision: r1 - 2008-01-28 - ArtturiSipila
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback