Moi!

Hallinnollinen terveinen:

- Ville Savolainen toimii sijallani ohjausryhmässä

Muu terveinen:

- Kiitoksia kaikille yhteistyöstä ja hyvää jatkoa, varmasti tässä vielä eri yhteyksissä tavataan. Pahoittelen, etten päässyt kokoukseen kertomaan tätä itse, mutta organisaatiomuutoksen ja isäkuukauteni vuoksi aikani on todella kortilla.

Kiitos,

T. T80

Topic revision: r1 - 2010-09-24 - SatuTorikka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback