\begin{titlepage}
 \setlength{\parindent}{0mm}
 \sloppy
 \large \textsc{Helsingin Yliopisto \\
         Yleisen kielitieteen laitos \\
         Kieliteknologia}
 \vspace{5mm}

 \hrule height3pt
 \vspace{20mm}

 \begin{center}
  \large Pro gradu -tutkielma
  \linebreak \vfill  

  \huge \textbf{Avoimen lähdekoodin työkaluja äärellistilaista morfologiaa
varten}
  \vspace{20mm}

  \Large Tommi Pirinen \linebreak
  \normalsize 013160681 % opiskelijanumero
  \vfill

 \end{center}
 \hrule height2pt
 \vspace{15mm}

 Ohjaaja: Kimmo Koskenniemi, Krister Lindén
 \hfill
 6.6.2007   % päivämäärä (esim. 2.2.2002)
\end{titlepage}

-- TommiPirinen - 19 Mar 2007

Topic revision: r1 - 2007-03-19 - TommiPirinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback