Alkuperäinen esisuunnitelma:

> Esisuunnitelma: Tulokseksi alustavasta suunnittelusta graduntekijä tekee
> (sähköpostiviestiksi tai verkkosivuksi) lyhyen esisuunnitelman, jossa on:
> * ehdotus gradun otsikoksi,
> * muutaman virkkeen mittainen kuvailu aiotun gradun sisältämistä
> asioista sekä
> * aiottu pääasiallinen lähdeteos, jota aikoo käyttää.

Morfologiseen järjestelmän käyttö leksikon rakentamisessa ja ylläpidossa

Gradu sisältäisi kuvaukset morfologisesta järjestelmästä ja sen leksikoista
ja esittäisi tapoja, jolla morfologisia järjestelmiä voi käyttää leksikoiden
automaattisessa ja valvotussa rakentamisessa sekä avustaa leksikon
ylläpidossa ja muussa kehityksessä esim. eri järjestelmille sopivimmiksi. 

Lähdeteos: ?

24.11.2006

Suunniteltiin että: tunnistamattomien sanojen paradigman ratkonta ympäristöstä löytyvän informaation perusteella: a) kollokaattien / kolligaattien mukaan b) toiston perusteella (so. jos samaksi arvattava sana toistuisi kappalekontekstissa. Entrygeneraattoria/arvainta varten?

...

c) Samankaltaisten sanojen samojen muotojen esiintymien perusteella?

-- TommiPirinen - 17 Dec 2006

Välivaihe(?) 1: Verbien taivutukset sanalistan mukaan

Suomen kielen perussanakirjan taivutuskaavat. Esimerkkisanojen mukaan.

TODO-listaa:

 • SFST
  • vähän sääntöjä: vokaalisointu, astevaihtelu(?)
  • leksikot per taivutuskaava
 • Vartalojen muodot, säännöllisenä ilmauksena tms., mahdolliset muodot, vartalot sinänsä

-- TommiPirinen - 12 Dec 2006

Prototyyppi:

 • proto.fst — SFST-toteutuksen prototyypin päätiedosto
 • fono.fst — Morfofonologiset säännöt
 • taivutus.fst — Taivutusluokat ja morfeemit
 • mallit.lex — Taivutustaulukosta poimittujen mallisanojen tyngät taivutustietoineen

Ei ole vielä millään tavalla valmis versio. Tuottaa oikeita tuloksia vain sattumalta. -- TommiPirinen - 15 Jan 2007

Otsikko valmis: Avoimen lähdekoodin työkaluja äärellistilaista morfologiaa

varten

Linkkejä juttuihin

Joitain hahmotelmia lähinnä -- TommiPirinen - 19 Mar 2007

Lopullinen(?) tulos(?)

-- TommiPirinen - 04 Dec 2007
Topic revision: r6 - 2007-12-04 - TommiPirinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback