Näin viittaat Kielipankin aineistoihin

Huom: Tämä sivu on toissijainen, koska samat ohjeet löytyvät Kielipankin virallisilta WWW-sivuilta.

Seuraa näitä ohjeita, jos olet käyttänyt Kielipankin aineistoja omassa työssäsi.

Lähdeviitteet tekstikokoelmiin

  • Anna käyttämäsi osakokoelman virallinen nimi, jonka löydät täältä
  • Jos olet koostanut oman korpuksen eri kokoelmien dokumenteista, niin mainitse kaikkien osakokoelmien nimet, joista dokumentit ovat peräisin
  • Anna kokoelmasta lyhyt kuvaus (esim. kokoelman sanamäärä ja kieli)
  • Mainitse kokoelman koostajat laitoksen tarkkuudella (hae tiedot täältä)
  • Mainitse kokoelman saanti, esim. www-osoitteella http://www.csc.fi/kielipankki/

Esimerkki

Karjalainen 1998. 6 miljoonan sanan laajuinen kokoelma suomenkielisiä sähköisiä dokumentteja. Koostajat: Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitos, Yleinen kielitiede, Joensuun yliopiso ja CSC - Tieteellinen Laskenta Oy. Saanti: http://www.csc.fi/kielipankki/

Muuta huomioitavaa

  • Jos olet käyttänyt Lemmie-ohjelmistoa tulosten saavuttamiseksi, muista mainita siitä julkaisussa
  • Muista, että morfosyntaktisesti annotoidut tekstit eivät ole käsin tarkistettu; koodauksessa on virheitä!
  • Sanojen määrän ilmoittaminen

Lähdeviittaus suomen PAROLE-korpukseen

Kielipankin ensimmäinen aineisto oli suomen kielen PAROLE-korpus. Aineisto on talletettu corpus.csc.fi-palvelimelle SGML-muodossa hakemistoon /mnt/corpus/kielipankki/parole-fi. Aineistoon kuuluvat tekstit on koodattu myöhemmin myös XML-muotoon ja ne löytyvät hakemiston /mnt/corpus/kielipankki/teksti/fi/FI/ alihakemistoista kustantajan ja julkaisuajankohdan mukaan järjestettynä.

Esimerkki

Suomen kielen tekstipankki, versio A (suomen PAROLE-korpus). Suomen 1990-luvun yleiskielen digitaalinen tutkimusaineisto. EU:n LE-PAROLE-hankkeessa koostaneet Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitos ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1996–1998. Käyttöaika: [Päiväys]. Saanti: Kielipankki-palvelin, CSC – Tieteellinen laskenta Oy.

Lähdeviitteet puheaineistoon

  • Anna niiden puhekorpusten viralliset nimet, joiden äänitteitä olet käyttänyt. (Nimet löydät täältä.)
  • Seuraa alla olevaa malliesimerkkiä

Esimerkki

Suomalainen radio- ja TV-korpus 1. Suomen Akatemian rahoituksella vuosina 2002–2004 Yleisradio Oy:n materiaalista koostaneet Teknillisen korkeakoulun Akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan laborotorio, Teknillisen korkeakoulun Neuroverkkojen tutkimusyksikkö, Helsingin yliopiston fonetiikan laitos, Helsingin yliopiston suomen kielen laitos ja CSC – Tieteellinen laskenta Oy.

Finnish Broadcast Corpus 1. Based on material provided by Finnish Broadcast Company. Compiled 2002–2004 with funding from the Academy of Finland by Helsinki University of Technology Laboratory of Acoustics and Audio Signal Processing, Helsinki University of Technology Neural Network Research Centre, Department of Phonetics, Department of Finnish Helsinki University and CSC – Scientific Computing Ltd.

-- AnssiYliJyra - 26 Jun 2006

Topic revision: r6 - 2006-08-30 - AnssiYliJyra
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback