Recent Events at the Language Bank of Finland in 2006

sfnet-keskusteluaineisto

The SFNET corpus is now available in the Language Bank of Finland for language researchers. SFNET-corpus is a Finnish newsgroup discussion corpus that is partially annotated syntactically and semantically.

SFNET-korpus sisältää n. kuuden kuukauden verran suomenkielistä nettiuutisryhmäkeskustelua lokakuusta 2002 huhtikuuhun 2003. Kaiken kaikkiaan SFNET-korpus koostuu runsaasta sadasta keskusteluryhmästä, joissa on yhteensä runsaat 100 miljoonaa sanaa. Aineistossa on eri tasoisesti annotoituja osia. Käyttö on lupahakemuksen takana ja rajattu tutkimustarkoituksiin. Lisätietoja: http://www.csc.fi/kielipankki/aineistot/muutkorpukset.phtml

SA-PUHE -projesti

The SA-PUHE project has been finished. Suomen Akatemian rahoittaman SA-PUHE -projekti on päättynyt.

FBC2 Corpus

The Finnish Broadcast Corpus 2 (fbc-1) now extends the fbc-1 corpus. This corpus contains Finnish speaking radio monologs, often with a written manuscript.

SA-PUHE-projetissa syntyi mm. Kielipankin käyttäjän saataville puheaineiston laajennus, joka on nimetty Suomalainen radio- ja TV-korpus 2 - Finnish Broadcast Corpus 2, eli fbc-2. Aineisto on saatavilla corpus.csc.fi-koneella käyttäjille, jotka ovat hakeneet käyttöoikeuden Kielipankin puheaineistoon käyttölupahakemuksella (http://www.csc.fi/hakemukset/wwwlomake/index.phtml?lomake=Kielipankki). Lisätietoja: http://www.csc.fi/kielipankki/aineistot/fbc-2/

Puh-Editor Support Closes Down

Moreover, CSC discontinues the support of puh-editor in favour of Praat.

CSC:n tuki puheaineistoa varten kehitetylle puh-editorille loppuu ja ohjelmiston toiminnallisuuden korvaa Praat-editori. Vaikka puh-editorin mahdollistama kollaboratiivista annotointia halutaan edistää, CSC lopettaa Praat-editorilla tehdyn annotaation julkaisupalvelun (ns. Publish TextGrid Web Wizard) puh-editoria varten palvelun vähäisen käytön vuoksi. Annotaatioita voidaan jatkossa jakaa tutkijoiden kesken Praatin omassa muodossa CSC:n corpus-laskentapalvelimessa tai tutkijan käyttöliittymässä hakemistossa /fs/kielipankki/share/praat/.

Corpus3.csc.fi

SICStus Prolog

Uudistunut WWW-sivusto

Aineistoluettelo

Omien ohjelmien asentaminen yhteiseen käyttöön

Topic revision: r9 - 2006-12-20 - AnssiYliJyra
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback