CSC / Tutkimus / Alat / Kielitiede (in English)

Kielitiede ja siihen liittyvät tieteet

Kielitiede eli lingvistiikka on kieltä tutkiva tiede. Kieliteknologia on ihmisten kieleen kohdistuvaa tai sitä hyväksikäyttävää teknologiaa. Nimityksiä tietokonelingvistiikka ja puheteknologia on käytetty kieliteknologian keskeisistä teorioista ja menetelmistä. Paitsi että kieliteknologia on varsin monitieteistä, muita kielitieteeseen liittyviä tieteenaloja ovat mm.
  • käännöstiede, keskusteluntutkimus, filologia, kirjallisuustiede, eksegetiikka, tekstilingvistiikka
  • fonetiikka, kognitiivinen lingvistiikka, psykolingvistiikka, kybernetiikka, ihmisen ja koneen vuorovaikutuksen tutkimus
  • ontologiatutkimus, informatiikka, bioinformatiika, tilastotiede, sovellettu tietojenkäsittelytiede
  • arkeologia, historia, sosiaalilingvistiikka, text-pohjainen yhteiskuntatiede, etnologia, tietotekniikan kotoistaminen

Kielipankki

Tukeakseen kielitiedettä ja siihen liittyviä tieteitä, CSC ylläpitää Suomen Kielipankkia, jonka ydin muodostuu
  • kieliresursseista, joita ovat elektroniset dokumentit, multimedia ja puhetietokannat, tai tekstikorpukset, arboretumit, puupankit siinä missä sanalistat, terminologiat ja sanakirjatkin
  • kielityökaluista, joita ovat lingvistin kenttätyökalut, tiedostomuuntimet, preprosessorit tai muoto-opilliset ja lauseopilliset kielen mallit, leksikkoresurssit, sekä kieliteknologiainsinöörien ohjelmointityökalut.

Tällaiset digitaaliset tutkimusmateriaalit ja laskennalliset menetelmät edustavat keskeisesti humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen yhteisiä tutkmusinfrastructuureja.

Tietotekniikan kotoistaminen

Kielipankin ylläpitämisen lisäksi CSC koordinoi Opetusministeriön Tietotekniikan kotoistusprojektia. Projekti käsittelee kulttuuriseen monimuotoisuuteen liittyviä tietotekniikan kysymyksiä kuten skriptejä, merkkejä ja näppäimistöasetteluja, dokumenttitemplaattien kotoistamista yms. locale-asetuksista riippuvia asioita Suomessa.
Edit | Attach | Print version | History: r8 < r7 < r6 < r5 < r4 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r7 - 2006-10-13 - AnssiYliJyra
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback