CSC / Tutkimus / Alat / Kielitiede (in English)

Kielitiede ja siihen liittyvät tieteet

Kielitiede eli lingvistiikka on kieltä tutkiva tiede. Kieliteknologia on ihmisten kieleen kohdistuvaa tai sitä hyväksikäyttävää teknologiaa. Nimityksiä tietokonelingvistiikka ja puheteknologia on käytetty kieliteknologian keskeisistä teorioista ja menetelmistä. Paitsi että kieliteknologia on varsin monitieteistä, muita kielitieteeseen liittyviä aloja ovat mm.
  • käännöstiede, keskusteluntutkimus, filologia, kirjallisuustiede, eksegetiikka, tekstilingvistiikka
  • fonetiikka, kognitiivinen lingvistiikka, psykolingvistiikka, kybernetiikka, vuorovaikutuksen tutkimus
  • ontologiatutkimus, informatiikka, bioinformatiikka, tilastotiede, sovellettu tietojenkäsittelytiede
  • arkeologia, historia, sosiaalilingvistiikka, yhteiskuntatiede, etnologia, tietotekniikan kotoistaminen

Kielipankki

Tukeakseen kielitiedettä ja siihen liittyviä aloja, CSC ylläpitää Suomen Kielipankkia, jonka ydin muodostuu
  • kieliresursseista, joita ovat elektroniset dokumentit, multimedia ja puhetietokannat, tai tekstikorpukset, arboretumit, puupankit siinä missä sanalistat, terminologiat ja sanakirjatkin
  • kielityökaluista, joita ovat lingvistin kenttätyökalut, tiedostomuuntimet, preprosessorit tai muoto-opilliset ja lauseopilliset kielen mallit, leksikkoresurssit, sekä kieliteknologiainsinöörien ohjelmointityökalut.

Tällaiset digitaaliset tutkimusmateriaalit ja laskennalliset menetelmät edustavat keskeisesti humanististen alojen yhteisiä tutkimusinfrastruktuureja, joiden muodostamisessa kansainvälisellä yhteistyöllä ja suomalaisella kieliresurssikonsortiolla on keskeinen rooli.

Kielitieteeseenkin liittyvää, CSC:n koordinoimaa tietotekniikan kotoistusprojektia on esitelty eri yhteydessä.

Topic revision: r8 - 2006-10-20 - AnssiYliJyra
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback