Linguistics / Service Contracts

Access Service Contracts

Resource Name of the Service Contract The Second Party
Helsinki Swahili Corpus Sopimus käyttöpalvelun tuottamisesta Swahili-korpukselle Aasikan ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitos
Digital Morphology Archives Sopimus käyttöpalvelun tuottamisesta Muoto-opin arkiston sähköiselle versiolle Helsingin yliopiston suomen kielen laitos
FISC-corpus Avtal om lagring av FISC-korpusen i Språkbanken i Finland Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet
Swedish Parole-corpus Avtal om lagring av svenska Parole-korpusen i Språkbanken i Finland Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet
Keskiranskan korpus Sopimus käyttöpalvelun tuottamisesta keskiranskan korpukselle Romaanisten ja klassisten kielten laitos
Le Monde -corpus Sopimus käyttöpalvelun tuottamisesta Le Monde -korpukselle Helsingin yliopiston romaanisten kielten laitos
Oulun korpus Sopimus Oulun yliopiston suomen ja saamen kielen ja logopedian laitoksen koostaman ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen SGML-muotoiseksi muuntaman Oulun korpuksen sijoittamisesta ... Oulun yliopiston suomen ja saamen kielen ja logopedian laitos, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
Topic revision: r2 - 2006-12-19 - AnssiYliJyra
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback