Kielitiede / Kielipankki (in English)

Suomen Kielipankki

Palvelukokonaisuuden osat

Suomen Kielipankki on CSC:n ylläpitämä palvelukokonaisuus joka muodostuu useasta osasta:

  1. ligvistisiä tutkimusmateriaaleja ja ohjelmistoja joita CSC voi asettaa sopimuksiensa pohjalta suoraan asiakkaidensa käyttöön
  2. CSC:n tutkijan käyttöliittymässä sijaitsevat web-pohjaiset käyttöliittymät joihinkin kielipankin resursseihin
  3. Unix-pohjainen aineistopalvelin (corpus.csc.fi), joka on omistettu kieliaineistoille ja kielityökaluille
  4. korpuspalvelimen autonomiset aliosiot, joilla on itsenäinen, CSC:stä riippumaton juridinen hallinto ja ylläpito, mutta CSC:n tuottama sopimusperustainen teknologinen toteutus.

Palvelun käyttäminen ja käyttötutki

Kielipankin palvelukokonaisuuden käyttö edellyttää käyttölupaa, jota voi hakea Kielipankin hakemuslomakkeella. Kielipankin palvelukokonaisuuden ohella uudet käyttäjät voivat tarvita myös CSC:n tiederiippumattomia laskentapalveluja, jolloin heidän on lähetettävä myös toinen CSC:n tietokoneiden käyttölupahakulomake.

CSC testaa parhaillaan myös avointa kieliteknologian yhteistyö- ja tukiympäristöä, jonka väliaikainen sijainti on http://forums.csc.fi/kitwiki. Palvelussa on mm. kokoelma helpdesk-vastauksia.

Kysymyksissä ja tukipyynnöissä asiakasta pyydetään kääntymään Kielipankkiin liittyvien yhteystietojen mukaisesti CSC:n puoleen.

Edit | Attach | Print version | History: r10 < r9 < r8 < r7 < r6 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r8 - 2006-10-21 - AnssiYliJyra
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback