Tutkimus / Alat / Kielitiede / Kielipankki (in English)

Suomen Kielipankki

Palvelukokonaisuuden osat

Suomen Kielipankki on CSC:n ylläpitämä palvelukokonaisuus joka muodostuu useasta osasta:

  1. CSC:n solmimat sopimukset joiden kautta CSC voi asettaa kieliresursseja ja ohjelmistoja asiakkaidensa käyttöön
  2. CSC:n tutkijan käyttöliittymässä sijaitsevat selaimella käytettävät kieliaineistot ja kielityökalut
  3. Unix-pohjainen korpuspalvelin, jolle on asennettu laajempi joukko kieliaineistoja ja kielityökaluja
  4. Korpuspalvelimella sijaitsevat autonomiset aliosiot, joilla on itsenäinen, CSC:stä riippumaton juridinen hallinto ja ylläpito, mutta CSC:n tuottama sopimusperustainen käyttöpalvelu.

Palvelun käyttäminen ja käyttötutki

Kielipankin palvelukokonaisuuden käyttö edellyttää käyttölupaa, jota voi hakea Kielipankin hakemuslomakkeella.

Kielipankin palvelukokonaisuuden ohella uudet käyttäjät voivat tarvita myös CSC:n tiederiippumattomia laskentapalveluja, jolloin heidän on lähetettävä myös toinen CSC:n tietokoneiden käyttölupahakulomake.

CSC testaa parhaillaan myös avointa kieliteknologian yhteistyö- ja tukiympäristöä, jonka väliaikainen sijainti on http://forums.csc.fi/kitwiki.

Edit | Attach | Print version | History: r10 | r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r2 - 2006-10-12 - AnssiYliJyra
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback