Taajuussanastot

Kielipankin sanomalehtiteksteistä koostetussa taajuussanastossa luetellaan aineiston 9996 yleisintä lemmaa. Sanasto on vapasti käytettävissä tutkimukseen lataussivulla mainitun Creative Commons-lisenssin mukaan.

Loput Kielipankin taajuussanastot ovat käytettävissä koneella corpus.csc.fi. Verkosta löytyy lisäksi Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen aineistopalvelussaan julkaisemat sanalistat.

-- TeroAalto - 03 Jan 2008

Topic revision: r2 - 2010-10-21 - ljalava
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback