Kielipankin johtoryhmän kokous PP.KK.2006

Esityslista

1. Kokouksen aloitus

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Käyttäjien näkökulma ja uudet tarpeet

5. CSC:n kuulumiset

6. Pitkän tähtäimen tavoitteet

7. Toimenpiteet

8. Muut asiat

9. Kokouksen päättäminen.


Pöytäkirja

1. Aloitus

Paikalla: AnnaMauranen, EeroHyvonen, JukkaHyona, JuhaniJarvikivi, KimmoKoskenniemi, LauriCarlson, ManneMiettinen, PeppiTaalas, PirkkoNuolijarvi, StefanWerner, AnssiYliJyra

Sihteeri: AnssiYliJyra

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Käyttäjien näkökulma ja uudet tarpeet

5. CSC:n kuulumiset

6. Pitkän tähtäimen tavoitteet

7. Toimenpiteet

8. Muut asiat

9. Kokouksen päättäminen.

Pöytäkirjan tarkistus

Pöytäkirjan ovat tarkistaneet: --pöytäkirjaa ei ole vielä tarkistettu--
Topic revision: r2 - 2006-09-05 - AnssiYliJyra
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback