Kielitieteen metodologia

Näillä sivuilla toimii Kieliaineiden metodiopetus -niminen Helsingin yliopiston Humanistisen tiedekunnan hanke, joka toimii tässä vaiheessa Yleisen kielitieteen laitoksella Fred Karlssonin johdolla.

Tarkoituksena on saada aikaan sivusto, josta olisi hyötyä eri kieliaineiden metodiopetuksessa. Toistaiseksi on suoritettu selvittelytyötä ja luotu verkossa jo olevan aineiston pohjalta sivusto, joka löytyy osoitteesta: http://www.ling.helsinki.fi/~fkarlsso/methods/ .

Tätä sivua voivat kaikki katsella, mutta vain LinguisticMethodologyGroup -ryhmän jäsenet voivat sivua muuttaa.

Keskustelua

 -- Sivun pani alulle: KimmoKoskenniemi - 17 May 2006

Topic revision: r6 - 2008-11-21 - HennaRiikkaLaitinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2018 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback