Suoritin siis näin:
[ tpirinen@corpus3 kotus-sanalista/ ]$ cp kotus-sanalista_v1-r1.xml kotus-sanalista_clt351.xml
[ tpirinen@corpus3 kotus-sanalista/ ]$ vim kotus-sanalista_clt351.xml
[ tpirinen@corpus3 omorfi/ ]$ ./configure --with-kotus-sanalista=kotus-sanalista_clt351.xml
[ tpirinen@corpus3 omorfi/ ]$ make
[ tpirinen@corpus3 omorfi/ ]$ cp omorfi.sfsta /c/appl/ling/koskenni/omorfi/omorfi-clt351.sfsta

Eli tästä voisi päätellä onko sanalistan päivittäminen hankalaa vai ei. Päivitetty transduktori on nyt omorfin hakemistossa corpuksella.

-- TommiPirinen - 29 Jan 2018

Topic revision: r1 - 2008-01-29 - TommiPirinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback