OMorFi: Projektin päävaiheet

  1. Hahmottelu: Roolien määritys ja hyötyjen verifiointi. Rahoituksen ja muiden resurssien tarpeen määritys ja aikataulujen hahmottelu.
  2. Ensimmäinen vaihe: projekti viedään hankkeena ensimmäisen vaiheen julkaisuun asti, luultavimmin projektirahoituksella. Tuloksena on perustoiminnallisuudet sisältävä, riittävästi dokumentoitu ohjelmistopaketti.
  3. Toinen vaihe: ohjelmistopaketille haetaan julkisuutta ja kerätään sen ympärille riittävä yhteisö stabiilin kehittämisen ja ylläpidon takaamiseksi. Tuloksena on itseään kantava avoimen koodin kehitysympäristö.


-- KristerLinden - 06 Nov 2007
Topic revision: r1 - 2007-11-06 - KristerLinden
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback