OMorFi: Evaluation project

Kontaktiopetuskertojen muistiinpanot:

  1. OMorFiEvalValmistava
  2. OmorFiEvalTestaus

EvaluointiKorpukset

Teknistä dokumentaatiota:
http://www.microsoft.com/finland/pkinfo/products/howto/hub.mspx
http://www.microsoft.com/finland/pkinfo/themes/winxp/article5.mspx

Jäsentimen testaus teknisellä dokumentilla

Testin suorittaja: Jussi, Tuomas
TunnistamattomatSanat
TunnistamattomatSanat2

Sanaston vaihtaminen

Testin suorittaja: Tommi OmorfiEvalSanastonPäivitys

Yhdyssanat

Testin suorittaja: Miikka YhdysSanat

Numerot, lopulliset tulokset

Testin suorittaja: Artturi
Teen taulukon kaikista tuloksista, jonkinlaisen YhteenVedon

Lisätestaus

Testin suorittajat: Miikka ja Tommi HyClt351Ekaviikko


-- KristerLinden - 23 Jan 2008
Topic revision: r18 - 2008-03-18 - KristerLinden
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback