OMorFi: Community

Yhteisön roolitus ja hyödyt eri osapuolille:

  1. Yliopisto: tutkijat saavat alustan, jolla kokeilla tutkimuksensa hypoteeseja ja joilla saattaa omat tutkimustuloksensa suuren yleisön hyödyksi; opiskelijat saavat alustan, jolle tehdä harjoitustöitä ja opinnäytteitä.
  2. Kotus: tutkijat saavat kehittyvät alustan, jonka avulla suorittaa omaa työtään kielen tutkimuksessa.
  3. Amatöörit: vapaa-aikanaan koodaavat henkilöt saavat mielenkiintoisia työkaluja omien web-sivujensa ja sovellustensa kehittämiseksi. Suuren yleisön suosio saattaa olla suuri, kuten Korsoraattori osoitti.
  4. PK-yritykset: kieliteknologian alueella toimivat yritykset saavat merkittävää hyötyä kieliteknologisen ohjelmiston olemassa olosta.
  5. Suuret yritykset: konsernit hyötyvät PK-yritysten kehittämistä kieliteknologisista työkaluista ja voivat rakentaa niiden pohjalta globaalia liiketoimintaa.


-- KristerLinden - 06 Nov 2007
Topic revision: r1 - 2007-11-06 - KristerLinden
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback