Sanojen taulukko

HEADWORD BASEFORM NEXT FEATURES BASEWORD GRAD
valo   valo   N01
katto   katt>o  N01           C
hääpidot hää|pit>o N01           F
saapas  saap<as  N41           B
hakkuu  hakkuu  N18 DV_UU   hakata
vaaka   vaak>a  N09           D
ien    i<en   N33           D
lueskella lueskella V67 DV_ELE  lukea

Tarvitaan tietyt tiedot, jotta voidaan mekaanisesti rakentaa sanalle Lexc:n edellyttämä merkintä.

Yhdyssanan osien välisen rajan merkitseminen esim. pystyviivalla | on tarpeellinen.

Astevaihtelu lienee helpointa ilmaista merkitsemällä kohta joko < tai > -merkillä. Ehkäpä muuta merkintää astevaihtelulle ei tarvitakaan (vaikka NSL:n koodin voisi tietysti säilyttää jossakin kauemmassa sarakkeessa). NSL:n astevaihtelukoodia voidaan käyttää, jos se on. Se ei kuitenkaan ole välttämätön.

Nykysuomen sanalistasta voidaan tehdä taivutusluokan numerolla varustettuja jatkoluokkia kuten N04, mutta niitäkin luokituksia joudutaan täydentämään, esim. on erotettava N05I (risti) ja N05C (kalsium) sekä lähes kaikissa vielä monikolliset sanat omiksi luokikseen. Uusia sanoja varten voisi tyytyä helpommin hahmotettaviin luokkiin, joista sääntöjen avulla pääteltäisiin tavuluku ja vartalon lopun laatu ja niiden avulla pääteallomorfia suurelta osin.

Eri sanaluokkien sanoja halutaan ehkä pitää samassa listassa. Niiden käyttäytyminen yhdyssanojen muodostamisessa on kuitenkin erilaista, eikä tämä ratkea aina taivutusta kuvaavan jatkoluokan avulla. Usein joudutaan lyhyiden tai tietynhahmoisten sanojen yhdistymistä rajoittamaan, minkä takia tarvitaan paikka erilliselle tiedolle (mihin osaleksikkoon sana sijoitetaan tai millaisella yhdistelydiakriitilla se varustetaan).

Joihinkin sanoihin halutaan liittää piirteitä, jotka tulevat analyysin tuottamassa muodossa näkyville. Niille pitää varata oma sarakkeensa.

-- KimmoKoskenniemi - 2012-02-06

Topic revision: r3 - 2012-02-26 - KimmoKoskenniemi
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback