Affiksien ja morfotaksin taulukko

Taulukossa on sarakkeita, joiden sisällöstä voidaan mekaanisesti tehdä LEXC-muotoinen leksikko. Muutamat tiedot kannattaa erottaa omiksi kentikseen, vaikka ne joutuvatkin LEXC-leksikossa toistensa yhteyteen. Näin voidaan toisaalta ehkä selkiyttää ylläpitotyötä, tarkistaa aineistoa helpommin ja tarkemmin sekä näin havaita mahdollisia lyöntivirheitä ym.

 • LEXC:n jakautuminen osaleksikoihin ja niiden nimet kerätään yhdestä sarakkeesta (ID), joka kertoo siis mihin osaleksikkoon kyseinen rivi kuuluu.
 • Jatkoleksikon nimi on omalla sarakkeellaan (NEXT), jossa pitää aina olla vähintään yksi jatko, mutta siellä voi olla myös useita.

Loppuosa LEXC:n tiedoista koostuu kahdesta toisistaan kaksoispisteellä erotetusta esitysmuodosta, joista ensimmäinen vastaa perusmuotoon tulevaa ainesta ja jälkimmäinen morfofoneemista esitysmuotoa. Edellisestä tehdään perusmuoto ja jälkimmäinen muovataan kaksitasosäännöillä pintamuodoksi. Yksinkertaisimmassa tapauksessa edellinen muoto olisi suoraan saneen perusmuoto, johon on liitetty sanaluokkaa ja taivutusmuotoa kuvaavat morfosyntaktiset piirteet. Tässä varaudutaan kuitenkin siihen, että perusmuotokin tehdään säännöstön avulla, mikä mahdollistaa joustavamman sananjohdon ja yhdyssanojen muodostamisen siten, että näkyville tulee toivotunlainen perusmuoto.

 • Morfofoneeminen esitysmuoto (BASEF), joka vastaa kyseistä osaa perusmuodossa.
 • Morfosyntaktiset piirteet (FEAT), jotka kuuluvat perusmuotoon analyysin tuloksessa. Piirteinä esitetään myös sananjohtoa, valensseja tai harvinaisuutta kuvaavat merkinnät. Piirteiden järjestyksellä leksikkomerkinnöissä ei ole väliä. Ne kerätään sanan loppuun vakiojärjestykseen.
 • Morfofoneeminen esitysmuoto (MPHON), joka vastaa kyseistä osaa sananmuodossa.
 • Mahdolliset muunlaiset yhdistelypiirteet (flag diacritics, FLAG), joita tähän osaseen liitetään, jotta se kombinoituisi oikein joidenkin edeltävien ja/tai myöhemmin tulevien osasten kanssa.

SUBLEX  NEXT          BASEF  FEAT  MPHON    FLAG
N07   SgNom SgPtvA SgIllVn
     SgCase PlNom PlGenIen
     PlPtvIA PlIllIin
     PlCase         {e}   N    {e}
N07P   PlNom PlGenIen PlPtvIA
     PlIllIin PlCase    {e}t  N    {e}
N40   SgNom         {U}s  N    {U}s
N40   SgPtvTA SgIllVn    {U}s  N    {U}{td}{E}
N40   PlGenIen PlPtvIA
     PlIllIin PlCase    {U}s  N    {U}ks{E}
SgNom  Clit              SG NOM
SgPtvA  Poss              SG PTV {A}
SgPtvTA Poss              SG PTV t{A}
SgIllVn Clit              SG ILL {V}n
SgIllVn PossObl            SG ILL {V}  

Affiksitaulu sallii kaikenlaisten LEXC:llä hoidettavissa olevien rakenteiden esittämisen (lukuun ottamatta säännöllisten lausekkeiden käyttöä, mikä sekin voisi olla mahdollista tekemällä konversio-ohjelmasta vastaavasti monimutkaisempi).

-- KimmoKoskenniemi - 2012-02-05

Topic revision: r4 - 2012-02-27 - KimmoKoskenniemi
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback