Keskustelumuistio
  • Aika: 3.12.2007 klo 14 alkaen
  • Paikka: HY yleisen kielitieteen laitos sh331 Siltavuorenpenger 20 A 3. krs

Läsnä:

  • Olli Aaltonen HY/puheteknologia
  • Lauri Carlson HY/käännösteknologia
  • Timo Honkela, TKK/informaatiotutkimus
  • Kimmo Koskenniemi, HY/kieliteknologia

Asia: KPK-maisteriohjelman laajentaminen TKK:n informaatiotutkimuksen suuntaan.

Keskustelun tuloksena sovittiin, että :

- sopimuksen HY/TKKvalmistelua jatketaan tavoitteena tehdä sopimus mahdollisimman pian

- sovittiin, että Paavo Alkulle ilmoitetaan keskustelujen vaiheesta (HW)

- esitetään myös HY/TKTL johtajalle Hannu Toivoselle tilannekatsaus ja kommenttipyyntö (KK)

- Timo Honkela toimii yhteyshenkilönä TKK:n suuntaan ja hän hoitaa hallinnolliset asiat TKK:lla

- hankerahoituksen hakeminen pidetään mahdollisuutena esillä (yliopistojen tehtävä hakemus)

- tutkintovaatimusten suunnittelu aloitetaan

- pyritään määrittelemään kaikille opiskelijoille yhteinen pakollinen osuus opinnoista

- laitosten/laboratorioiden osuus maisteriohjelmasta toteutuu tarjottuina opintopisteinä

- pyritään englanninkieliseen opetukseen

- seuraava keskustelu pidetään ma 17.12. klo 16.20 www.connectpro.helsinki.fi/kit

-- HannaWesterlund - 03 Dec 2007

Topic revision: r2 - 2007-12-17 - HannaWesterlund
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback