Keskustelu
  • Aika: 3.12.2007 klo 14 alkaen
  • Paikka: HY yleisen kielitieteen laitos sh331 Siltavuorenpenger 20 A 3. krs

Kutsutut:

  • Olli Aaltonen HY/puheteknologia
  • Lauri Carlson HY/käännösteknologia
  • Timo Honkela, TKK/informaatiotutkimus
  • Kimmo Koskenniemi, HY/kieliteknologia

Asia: KPK-maisteriohjelman laajentaminen TKK:n informaatiotutkimuksen suuntaan.

-- HannaWesterlund - 03 Dec 2007

Topic revision: r1 - 2007-12-03 - HannaWesterlund
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback