Keskustelu, luonnos 12.2.2008
 • Aika: 11.2.2008 klo 15-17.30
 • Paikka: HY yleisen kielitieteen laitos seminaarihuone 331 Siltavuorenpenger 20 A 3. krs

Läsnä:

 • Daniel Aalto, opiskelijaedustaja
 • Olli Aaltonen, HY/puheteknologia
 • Lauri Carlson, HY/käännösteknologia
 • Irmeli Helin, HY/käännöstiede
 • Kimmo Koskenniemi, HY/kieliteknologia
 • Juho Rousu, HY/tietojenkäsittelytiede
 • Martti Vainio, HY/puheteknologia

sekä

 • Henna-Riikka Laitinen, HY/suunnittelija
 • Hanna Westerlund, HY/sihteeri

Keskusteltiin

- puheteknologian pakollisen osion sisällöstä sekä vastuuyksiköistä. Todettiin, että asia edellyttää jatkokeskustelua ja päätettiin kutsua koolle Timo Honkela/TKK, Paavo Alku/TKK, Olli Aaltonen/HY, Martti Vainio/HY ja Kimmo Koskenniemi/HY keskustelemaan asiasta (HW kutsuu). Puheteknologian pakollisen kurssin sisältö on vielä tarkentamatta. Tällä hetkellä puhetieteiden laitoksen resurssit riittävät puhesynteesin perusteiden ja jatkokurssin järjestämiseen.

- maisteriohjelman rakenteesta. Todettiin, että TKK ja HY/TKTL edustavat samankaltaista rakennetta, jossa valmentavien (esitietovaatimukset), pakollisten (maisteriohjelman kaikille opiskelijoille yhteiset opinnot) sekä tutkinnon pakollisten opintojen (gradu/diplomityö, HOPS, seminaari(t), vapaat opinnot (TKK) yms. ) lisäksi on tarve määritellä erillinen erikoistumisalue. HY/TKTL määrittelee erikoistumisalueen tietojenkäsittelyn syventäviksi opinnoiksi ja TKK/informaatioteknologia määrittelee sen siten, että opiskelija voi valita erilaisista kokonaisuuksista haluamansa. Jos valmentavien opintojen laajuutta pienennettäisiin 20 opintopisteestä 10 opintopisteeseen, olisi menetelmätieteistä tulevalla opiskelijalla niissä vielä 10 op:n verran tilaa suuntautumisvaihtoehtoa tukeville opinnoille. Keskustelun jälkeen todettiin, että 10 op valmentavia opintoja riittää sellaisen opiskelijan osalta, joka on jo alemmassa korkeakoulututkinnossaan suorittanut kielitieteen opintoja. Tällöin valmentavista opinnoista vapautuu tilaa käytettäväksi mm. suuntautumisvaihtoehtoa tukeviin opintoihin. Ilman kielitieteen opintoja ei 10 op riitä maisteriohjelman pakollisten opintojen esitietojen opiskeluun.

- opiskelijalta edellytettävistä ohjelmointitaidoista. Todettiin, että TKTL:n kurssit eivät edellytä varsinaista Java-sovellusohjelmointitaitoa vaan Java-ohjelmien käyttötaito, ts. skriptiohjelmointitaito riittää. Lisäksi tarvitaan Matlab-tuntemusta. Menetelmätieteiden perusopintoja 25 op olisi hyvä suositella alempaan korkeakoulututkintoon. Todettiin, että tällä hetkellä hakijoilta edellytetään teknisten taitojen osalta unix-perusteiden hallintaa, säännöllisten lausekkeiden tuntemusta sekä perustietoja rakenteisista dokumenteista. Jatkossa valintavaatimuksia tarkennettaan mahdollisesti näiltä osin ja vaatimukset ovat mahdollisesti muuttumassa ohjelmointitaidon edellyttämisen suuntaan. Tällöin filologian opiskelijat, joilla ei ole tietojenkäsittelytiedettä sivuaineena tai muutoin ohelmointitaitoa, eivät ole hakukelpoisia.

-- HannaWesterlund - 12 Feb 2008

Topic revision: r2 - 2008-02-12 - MarttiVainio
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback