Keskustelumuistio
 • Aika: 30.1.2008 klo 15.30-17.15
 • Paikka: HY yleisen kielitieteen laitos Siltavuorenpenger 20 A 1. krs

Läsnä:

 • Olli Aaltonen, HY/puheteknologia
 • Lauri Carlson, HY/käännösteknologia
 • Timo Honkela, TKK/informaatiotutkimus
 • Irmeli Helin, HY/käännöstiede
 • Kimmo Koskenniemi, HY/kieliteknologia
 • Martti Vainio, HY/puheteknologia

 • Henna-Riikka Laitinen, HY/suunnittelija
 • Hanna Westerlund, sihteeri

Todettiin seuraavaa:

Maisteriohjelman kaikkia yksiköitä yhdistävä elementti on kaikille opiskelijoille pakollisten opintojen moduuli (20 op). Maisteriohjelman muodostavien yksiköiden valintakriteerit ja tutkintovaatimukset voivat erota toisistaan.

Opiskelija hakee tiedekuntaan, jonka tarjoama tutkinto parhaiten vastaa hänen intressejään ja aikaisempia opintojaan. TKK:n tietojenkäsittelytieteen laitoksen opiskelija sisällyttää tutkintoon pakollisten opintojen lisäksi valinnaisen erikoistumisvaihtoehdon tarjotuista vaihtoehdoista ja HY:n tietojenkäsittelytieteen laitoksen opiskelija sisällyttää tutkintoonsa pakollisten opintojen lisäksi tietojenkäsittelytieteen syventävistä opinnoista koostetun moduulin.

Kaikille pakollisten opintoje ja niiden pakollisten esitietovaatimusten tulee mahtua opiskelijan tutkintoon niille varattuihin osioihin. Pakollisilla opinnoilla voi myös olla toivottavia esitietoja, joita tulisi olla opiskelijalla, joka aikoo jatkaa ko. alalla ja suorittaa siitä pakollisen opintojakson lisäksi myös vapaavalintaisia syventäviä opintoja. Toivottavia esitietoja voidaan tarjota opiskelijalle monella tavalla esim. tarjoamalla kirjatenttimahdollisuus tai hyödyntämällä verkossa olevaa materiaalia. Toivottavat esitiedot eivät lisää opetusresurssien tarvetta muutoin kuin tenttien tarkistamisen osalta.

Ennen seuraavaa keskustelua tehtävät asiat:

 • Pakolliset opinnot: sisällöt valmiiksi (ilmaistuina käsitteinä) tarkistus, editointi. (VASTUUYKSIKKÖ, KURSSIEN VASTUUOPETTAJAT)
 • Esitiedot: määrittely (ilmaistuina käsitteinä) pakolliset, ts. sisällöt tunnettava, jos aikoo osallistua kurssille / toivottavat, ts. sisällöt tulisi tuntea, jos aikoo erikoistua ja ottaa syventävien vapaavalintaisia ko. alueelta (VASTUUYKSIKKÖ, KURSSIEN VASTUUOPETTAJAT)
 • Edellisiin liittyvät kurssit lukuvuonna 2008-2009 omalla laitoksella alustavasti (VASTUUYKSIKKÖ, YHTEYSHENKILÖ)
 • Ohjelmassa mukana olevien yksiköiden valintavaatimukset ja tutkintovaatimukset, yhteenveto (KOORDINOIVA YKSIKKÖ)
 • Esimerkkejä opintopoluista (KOORDINOIVA YKSIKKÖ)
 • Timo Honkela ja Juho Rousu keskustelevat tarkemmin ohjelman rakenteesta ja työnjaosta TKK/tietojenkäsittelytieteen laitos- HY/tietojenkäsittelytieteen laitos (HW MUISTUTUSSÄHKÖPOSTI JA VARMISTUS)

Seuraava keskustelutilaisuus ma 11.2.2008 klo 15 alkaen paikka ilmoitetaan myöhemmin

-- HannaWesterlund - 30 Jan 2008

Topic revision: r6 - 2008-01-31 - HennaRiikkaLaitinen
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback