Keskustelumuistio
 • Aika: 31.1.2008 klo 15.30-17.15
 • Paikka: HY yleisen kielitieteen laitos Siltavuorenpenger 20 A 1. krs

Läsnä:

 • Olli Aaltonen, HY/puheteknologia
 • Lauri Carlson, HY/käännösteknologia
 • Timo Honkela, TKK/informaatiotutkimus
 • Irmeli Helin, HY/käännöstiede
 • Kimmo Koskenniemi, HY/kieliteknologia
 • Martti Vainio, HY/puheteknologia

 • Henna-Riikka Laitinen, HY/suunnittelija
 • Hanna Westerlund, sihteeri

Todettiin seuraavaa:

- Maisteriohjelman . Maisteriohjelman muodostavien yksiköiden valintakriteerit ja tutkintovaatimukset eroavat toisistaan.

Ennen seuraavaa keskustelua tehtävät asiat:

 • Pakolliset opinnot: sisällöt valmiiksi (ilmaistuina käsitteinä) tarkistus, editointi. (VASTUUYKSIKKÖ, KURSSIEN VASTUUOPETTAJAT)
 • Esitiedot: määrittely (ilmaistuina käsitteinä) pakolliset, ts. sisällöt tunnettava, jos aikoo osallistua kurssille / toivottavat, ts. sisällöt tulisi tuntea, jos aikoo erikoistua ja ottaa syventävien vapaavalintaisia ko. alueelta (VASTUUYKSIKKÖ, KURSSIEN VASTUUOPETTAJAT)
 • Edellisiin liittyvät kurssit lukuvuonna 2008-2009 omalla laitoksella alustavasti (VASTUUYKSIKKÖ, YHTEYSHENKILÖ)
 • Ohjelmassa mukana olevien yksiköiden valintavaatimukset ja tutkintovaatimukset, yhteenveto (KOORDINOIVA YKSIKKÖ)
 • Esimerkkejä opintopoluista (KOORDINOIVA YKSIKKÖ)
 • Timo Honkela ja Juho Rousu keskustelevat tarkemmin ohjelman rakenteesta ja työnjaosta TKK/tietojenkäsittelytieteen laitos- HY/tietojenkäsittelytieteen laitos (HW MUISTUTUSSÄHKÖPOSTI JA VARMISTUS)

Seuraava keskustelutilaisuus ma 11.2.2008 klo 15 alkaen paikka ilmoitetaan myöhemmin

-- HannaWesterlund - 30 Jan 2008

Edit | Attach | Print version | History: r6 < r5 < r4 < r3 < r2 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r3 - 2008-01-31 - HannaWesterlund
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback