Keskustelumuistio
 • Aika: 31.1.2008 klo 15.30-17.15
 • Paikka: HY yleisen kielitieteen laitos Siltavuorenpenger 20 A 1. krs

Läsnä:

 • Olli Aaltonen, HY/puheteknologia
 • Lauri Carlson, HY/käännösteknologia
 • Timo Honkela, TKK/informaatiotutkimus
 • Irmeli Helin, HY/käännöstiede
 • Kimmo Koskenniemi, HY/kieliteknologia
 • Martti Vainio, HY/puheteknologia

 • Hanna Westerlund, sihteeri
-

Ennen seuraavaa kertaa tehtävät asiat:

 • Pakollisten opintojen sisällöt (ilmaistuina käsitteinä), esitiedot (pakolliset ja toivottavat jos aikoo jatkaa ao. linjalla)
 • Esitietojen sisällöt (ilmaistuina käsitteinä)
 • Edellisiin liittyvät kurssit omalla laitoksella
 • mahdollisesti opintopolkuja esimerkeiksi

Seuraava keskustelutilaisuus ma 11.2.2008 klo 15 alkaen paikka ilmoitetaan myöhemmin

-- HannaWesterlund - 30 Jan 2008

Edit | Attach | Print version | History: r6 | r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r2 - 2008-01-30 - HannaWesterlund
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback