Keskustelumuistio
  • Aika: 21.1.2008 klo 14.15-16.30
  • Paikka: HY puhetieteiden laitos sh184 Siltavuorenpenger 20 A 1. krs

Läsnä:

  • Daniel Aalto, KPK opiskelijaedustaja
  • Olli Aaltonen, HY/puheteknologia
  • Lauri Carlson, HY/käännösteknologia
  • Timo Honkela, TKK/informaatiotutkimus
  • Irmeli Helin, HY/käännöstiede
  • Kimmo Koskenniemi, HY/kieliteknologia
  • Martti Vainio, HY/puheteknologia

  • Hanna Westerlund, sihteeri

Asia: KPK-maisteriohjelman laajentaskeskustelujen jatkaminen.

Keskusteltiin KPK-maisteriohjelman kaikille opiskelijoille pakollisesta aineksesta KitWikissä olevan luonnoksen pohjalta. Todettiin, että esitetty luonnos 5x4 opintopisteen laajuisista pakollisista opinnoista on hyvä pohja jatkosuunnittelulle. Keskusteltiin eri osapuolten rooleista opetuksen tuottamisessa yhteisessä maisteriohjelmassa. Mahdollisia osapuolia ovat HY yleisen kielitieteen laitos, HY puhetieteiden laitos, HY käännöstieteen laitos, HY tietojenkäsittelytieteen laitos, TKK tietojenkäsittelytieteen laitos, TKK signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos.

Keskustelun tuloksena sovittiin, että :

- pakollisiksi hahmotelluista opintokohteista tehdään KitWikiin kaaviot, jossa esitetään näiden esitietovaatimukset. Lähdetään liikkeelle olemassaolevista kuvauksista (Kotisivut, WebOodi HY:n osalta, kotisivut TKK:n osalta) Tarvittaessa tarkennetaan ydinaineksen kuvausta (HW).

- jatketaan keskustelua Paavo Alkun kanssa signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitoksen mahdollisesta osuudesta (Olli Aaltonen sisällöllinen yhteistyö, Timo Honkela hallinnolliset järjestelyt TKK:n sisällä, mm. asianomaisten tahojen informointi (opintoasiainhallinto ja tiedekunnat). Martti Vainio on mukana keskusteluissa puheteknologian sisältöjen näkökulmasta.

- Kimmo Koskenniemi ottaa yhteyttä HY:n tietojenkäsittelytieteen laitoksen edustajaan Juho Rousuun, jotta yhteistyön muodoista voidaan sopia tarkemmin.

- Selvitetään humanistisen ja käyttäytymistieteellisen tiedekunnan näkemykset perusopintojen sisällyttämisestä maisteriohjelmaan sen sijaan, että opiskelijat suorittavat niitä tutkinnon ulkopuolisina täydentävinä opintoina.

Seuraava keskustelu ke 30.1. klo 15-16 sh331 yleisen kielitieteen laitos, Siltavuorenpenger 20 A 3.krs.

-- HannaWesterlund - 22 Jan 2008

Topic revision: r1 - 2008-01-22 - HannaWesterlund
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback