Keskustelu
  • Aika: 21.1.2008 klo 14 alkaen
  • Paikka: HY puhetieteiden laitos seminaarihuone 184 Siltavuorenpenger 20 A 1. krs

Kutsutut:

  • Daniel Aalto, opiskelijaedustaja
  • Olli Aaltonen, HY/puheteknologia
  • Paavo Alku, TKK/signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos
  • Lauri Carlson, HY/käännösteknologia
  • Timo Honkela, TKK/tietojenkäsittelytieteen laitos
  • Irmeli Helin HY/käännöstiede
  • Kimmo Koskenniemi, HY/kieliteknologia
  • Martti Vainio, HY/puheteknologia

Asia: KPK-maisteriohjelman laajentumiskeskustelun jatkaminen.

-- HannaWesterlund - 22 Jan 2008

Topic revision: r1 - 2008-01-22 - HannaWesterlund
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback