Keskustelumuistio
  • Aika: 10.1.2008 klo 14.15-16.30
  • Paikka: HY yleisen kielitieteen laitos sh331 Siltavuorenpenger 20 A 3. krs

Läsnä:

  • Daniel Aalto/KPK opiskelijaedustaja
  • Lauri Carlson HY/käännösteknologia
  • Timo Honkela, TKK/informaatiotutkimus
  • Irmeli Helin, HY/käännöstiede
  • Kimmo Koskenniemi, HY/kieliteknologia
  • Martti Vainio HY/puheteknologia Olli Aaltosen varahenkilönä

Asia: KPK-maisteriohjelman laajentaskeskustelujen jatkaminen.

Keskusteltiin TKK:n tutkintorakenteesta ja maisteriohjelman opetuksen sovittamisesta siihen. Keskusteltiin KPK-maisteriohjelman kaikille pakollisesta aineksesta.

Keskustelun tuloksena sovittiin, että :

- KPK-maisteriohjelman pakollisen aineksen sisällöstä ja sen sovittamisesta TKK:n tutkintorakenteeseen tehdään erilaisia hahmotelmia KitWikiin (HW) työn pohjaksi.

- TKK:n DI-tutkinnon sidotut osiot: gradu 30 op, metodiopinnot 10 op, vapaavalintaiset opinnot 20 op

- TKK:n DI-tutkinnon käytettävissä olevat osiot ja suunnitelma niiden sisällöksi: Syventävät A3 20 op, jatkomoduuli B2 20 op ja Erikoismoduuli C 20 op. A3 tulisi sisältämään KPK-maisteriohjelman pakolliset opinnot, B2 sisältäisi työskentelyalustalla olevan luonnoksen (kohta New Curriculum Suggestion) mukaiset erikoistumisalan opinnot ja C sisältäisi kielitieteen opinnot, kieliteknologian johdantokurssin ja muut esitietovaatimuskurssit

- KPK-maisteriohjelman sisällä pohditaan pakollisen aineksen uudelleenorganisointia siinä laajudessa kuin se on tarpeen sekä mahdollisuuksia TKK:n mallin ehkä osittaiseen toteuttamisen maisteriohjelmassa.

- Martti Vainio keskustelee Paavo Alkun kanssa fonetiikan päivien yhteydessä.

- Paavo Alkulle ilmoitetaan keskustelun vaiheesta (HW).

Seuraava keskustelu ma 21.1. klo 14 alkaen, paikka avoin.

-- HannaWesterlund - 14 Jan 2008

Topic revision: r2 - 2008-01-22 - HannaWesterlund
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback