Keskustelu
  • Aika: 10.1.2008 klo 14 alkaen
  • Paikka: HY yleisen kielitieteen laitos sh331 Siltavuorenpenger 20 A 3. krs

Kutsutut:

  • Lauri Carlson HY/käännösteknologia
  • Timo Honkela, TKK/informaatiotutkimus
  • Irmeli Helin HY/käännöstiede
  • Kimmo Koskenniemi, HY/kieliteknologia
  • Martti Vainio HY/Puheteknologia Olli Aaltosen varahenkilönä

Asia: KPK-maisteriohjelman laajentumiskeskustelun jatkaminen.

-- HannaWesterlund - 14 Jan 2008

Topic revision: r2 - 2008-01-22 - HannaWesterlund
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback