Koulutusyhteistyösopimus LUONNOS 22.11.2007

Kieli-, puhe- ja käännösteknologian maisteriohjelma
(Master’s Programme in Human Language Technologies)

(HMW: Luonnollisen kielen tekniikat - KMK: Mieluummin entinen suomenkielinen nimi, joka on jo asetuksessa, se sitä paitsi kuvaa hyvin opetuksen aluetta.)

Sopijapuolet

Tämän sopimuksen sopijapuolina ovat Helsingin yliopisto (jäljempänä HY) ja Teknillinen korkeakoulu (TKK).

Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Helsingin yliopisto ja Teknillinen korkeakoulu järjestävät yhdessä Master’s Programme in Human Language Technologies (Master's program in HLT) HY:n Kieli,- puhe-, ja käännösteknologian maisteriohjelman laajennuksena. Kieli-, puhe-, ja käännösteknologian maisteriohjelma on perustettu opetusministeriön asetuksella 1359/2006 (21.6.2006).

Maisteriohjelman tarkoituksena on yhteistyön kautta tuottaa kieli-, puhe- ja käännösteknologian (engl. human language technologies, HLT) asiantuntijoita, joita tällä hetkellä tarvitaan työmarkkinoilla.

Koko maisteriohjelman koordinoinnista vastaa HY:n yleisen kielitieteen laitos. TKK:n sisällä ohjelmaa koordinoi tietotekniikan osasto.

Tässä sopimuksessa sovitaan periaatteista ja ehdoista, joita sopijapuolet noudattavat maisteriohjelmaa toteutettaessa.

Maisteriohjelman ohjausryhmä

Maisteriohjelmalla on ohjausryhmä, jonka tehtävinä on maisteriohjelman käynnistäminen ja toteutumisen seuraaminen. Ohjausryhmä koordinoi maisteriohjelmaan liittyviä asioita opetusyhteistyöhön osallistuvien yksiköiden välillä.

Ohjausryhmän tehtäviin kuuluu opetukseen osallistuvien yksiköiden välisten yhteistyösopimusten valmistelu, opiskelijavalintojen valmistelu, tutkintovaatimusten ja opetusohjelman valmistelu sekä tiedottamisen koordinointi. Ohjausryhmän HY:n jäsenet asettavat humanistisen tiedekunnan ja käyttäytymistieteellisen tiedekunnan dekaanit, ja TKK:n jäsenet tietotekniikan osaston johtaja.

Ohjausryhmän tukena toimii ohjausryhmän nimeämä valmisteluryhmä, jonka tehtävänä on huolehtia ohjelman käytännön toteutuksesta ja opetuksen suunnittelusta. (?)

Opiskelijavalinta ja opiskelijakiintiöt

Maisteriohjelmaan on erillinen valinta. HY ja TKK vastaavat omista opiskelijavalinnoistaan. Valintaperusteet valmistellaan ennen niiden hyväksymistä maisteriohjelman ohjausryhmässä. Valintaperusteet hyväksytään HY:n osalta humanistisen tiedekunnan ja käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoissa ja TKK:n osalta tietotekniikan osaston osastoneuvostossa. Maisteriohjelmalle pyritään vahvistamaan mahdollisimman yhtenäiset valintaperusteet kummassakin yliopistossa.

Vuoden 2008 tai 2009 sisäänottomäärät?

Ohjausryhmä tekee ehdotuksensa seuraavien vuosien sisäänottomääristä. Yllä esitettyjä sisäänottomääriä käytetään kuitenkin myös seuraavina vuosina, elleivät HY ja TKK niistä erikseen kirjallisesti sovi.

Suoritettavat tutkinnot

Maisteriohjelmaan hyväksyttävät opiskelijat suorittavat valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisen ylemmän korkeakoulututkinnon.

Maisteriohjelmaan hyväksytyt HY:n opiskelijat suorittavat humanistisessa tiedekunnassa tai käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa filosofian maisterin tutkinnon (120 op) pääaineenaan Kieli-, puhe- ja käännösteknologian maisteriohjelma (englanniksi Master’s Programme in Human Language Technologies). HY:n maisteriohjelma tuottaa jatko-opintokelpoisuuden kieliteknologiaan ja/tai fonteiikkaan ja/tai kieliteoriaan ja käännösteknologiaan.(?)

(bioinformatiikan sopimuksessa jatko-opintokelpoisuus kaikkiin seuraavista tietojenkäsittelytieteen, matematiikan ja bioinformatiikan jatko-opintoihin.)

TKK:uun hyväksytyt opiskelijat suorittavat diplomi-insinöörin tutkinnon (120 op) tietotekniikan tutkinto-ohjelmassa, pääaineenaan Master’s Programme in Human Language Technologies (?) vai informaatiotekniikka (?). Ohjelmassa TKK:lla suoritettava tutkinto on normaali DI-tutkinto, joka antaa kelpoisuuden tekniikan alan jatko-opintoihin.

Opiskelu toisessa yliopistossa

Maisteriohjelman opiskelijat voivat suorittaa toisessa yliopistossa ohjelmaan kuuluvia opintoja ilman korvausta. Sitä vastoin, mikäli ohjelmaan valittu HY:n opiskelija haluaa suorittaa TKK:ssa tai vastaavasti ohjelmaan valittu TKK:n opiskelija haluaa suorittaa HY:ssa muita kuin ohjelmaan kuuluvia opintoja, sovelletaan tällaisiin opintoihin kaikilta osin JOO-sopimuksesta ilmeneviä periaatteita ja maksuja.

Opetuksen suunnittelu ja järjestäminen

Opetuksen suunnitteluun osallistuvat HY ja TKK, joiden näkemysten pohjalta maisteriohjelman ohjausryhmä laatii ehdotuksen opetussuunnitelmasta maisteriohjelman osapuolille.

HY ja TKK vastaavat omassa yksikössään annettavan opetuksen järjestämisestä.

Ohjelman rahoitus ja resurssointi

Maisteriohjelma rahoitetaan OPM:n hankerahoituksen, HY:n ja TKK:n ohjelman käyttöön antamien opetus-, hallinto- ja tilaresurssien, sekä HY:n ja TKK:n ohjelman käyttöön antaman oman lisärahoituksen turvin.

OPM on myöntänyt Kieli-, puhe- ja käännösteknologian maisteriohjelmalle hankerahoitusta vuosille 2006-2008 yhteensä 170 000 euroa. OPM:n hankerahaa hallinnoi HY. Vuoden 2008 rahoitus kattaa koordinointikustannukset sekä verkko-opetuksen tuen. (mainitaanko hankerahoitusta tässä ?)

Koordinointi hankerahoituksen päättymisen jälkeen?

HY ja TKK sitoutuvat järjestämään maisteriohjelman yhteisestä opetuksesta ohjausryhmän esittämän osuuden, jokainen maisteriohjelman oppiaine/laboratorio kuitenkin vähintään 17 (?) opintopistettä. (Luku on keskustelunavaus, ei fakta. Perustuu neljään osapuoleen: kieliteknologia, puhetieteet, käännöstiede ja informaatiotekniikka, jotka tuottavat yhteensä 70 opintopistettä, kun gradu/diplomityö, seminaari, hops lasketaan pois 120 opintopisteestä. Luku voi olla erilainen TKK:lla, jossa diplomityön laajuus yms. erilaisia. Tarkistettava. Jos akustiikka ja/tai tietojenkäsittelytiede ovat mukana, muuttuu tilanne. 18 opintopistettä olisi parempi, koska on jaollinen kuudella.)

Opiskelijoiden oikeudet

Mikäli tässä sopimuksessa kuvattu koulutusyhteistyö lakkaa joko voimassaolon päättymisen taikka irtisanomisen perusteella, HY:n ja TKK:n on huolehdittava maisteriohjelmassa opinnot aloittaneiden mahdollisuuksista jatkaa ohjelman mukaisia opintoja maisterin tai diplomi-insinöörin tutkintoon asti. Tällöin HY ja TKK vastaavat kumpikin vain omista opiskelijoistaan ja heille järjestettävän opetuksen kustannuksista ja toteuttamisesta.

Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Tämä sopimus tulee voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

Voimassaoloaika?

Edellä mainitun lisäksi kummallakin sopijapuolella on sopimuksen voimassaoloaikana oikeus irtisanoa se päättymään ennenaikaisesti toimittamalla kirjallisen irtisanomisilmoituksen toiselle sopijapuolelle. Irtisanomisilmoituksen toimittamisesta alkavan 12 kuukauden irtisanomisajan laskemisessa noudatetaan seuraavia ehtoja:

  • jos irtisanominen tapahtuu ennen lukuvuoden alkua, sopimuksen voimassaolo päättyy alkavan lukuvuoden päättyessä seuraavana vuonna, ja
  • jos irtisanominen tapahtuu vasta lukuvuoden alkamisen jälkeen, sopimuksen voimassaolo päättyy vasta alkaneen jälkeisen lukuvuoden päättyessä.

Sopimuskappaleet

Tämä sopimus on laadittu kahtena samansanaisena kappaleena, yksi kummallekin sopijapuolelle.

Paikka, aika ja allekirjoitukset

Helsingissä kuuta 2007Ilkka Niiniluoto
rehtori, HYKari Suokko
hallintojohtaja, HYUlla-Maija Kulonen
dekaani, humanistinen tiedekunta, HYPatrik Scheinin
dekaani, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, HY


Espoossa kuuta 2007Matti Pursula
rehtori, TKKOlli Simula
osastonjohtaja, tietotekniikan osasto, TKK

-- HannaWesterlund - 22 Nov 2007

Topic revision: r2 - 2007-11-23 - KimmoKoskenniemi
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback