Projektit / Kotoistus (English version not yet available)

Tietotekniikan kotoistaminen

Kielipankin ylläpitämisen lisäksi CSC koordinoi Opetusministeriön Tietotekniikan kotoistusprojektia. Projekti käsittelee kulttuuriseen monimuotoisuuteen liittyviä tietotekniikan kysymyksiä kuten skriptejä, merkkejä ja näppäimistöasetteluja, dokumenttitemplaattien kotoistamista yms. ohjelmistojen alueelliseen konfiguroimiseen liittyviä asioita Suomessa sekä hoitaa näihin liittyen suhteita ohjelmistoteollisuuteen ja kansainvälisiin yhteistyöelimiin.

Topic revision: r1 - 2006-10-20 - AnssiYliJyra
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback