Users Registration Policy

ASIAKASREKISTERISELOSTE

See also TWikiRegistration (rekisteröitymislomake), NewUserTemplate (käyttäjästä kertovien kotisivujen pohja), UserForm (käyttäjästä kertovalla kotisivulla oleva lomake johon käyttäjä voi lisätä valinnaisia yhteystietojaan)

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Päivitetty: 6.4.2006, 12.5.2006

1. Rekisterinpitäjä CSC - Tieteellinen laskenta Oy
PL 405 (Keilaranta 14), 02101, ESPOO
Puh. 09-457 2001, Fax 09-457 2302
http://www.csc.fi
2. Tämän rekisterin rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö Anssi Yli-Jyrä (kielentutkimuksen palvelu)
PL 405 (Keilaranta 14), 02101 ESPOO
Puh. 09-457 2130
contact information
3. Rekisterin nimi List of Kitwiki Users
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus(rekisterin käyttötarkoitus) KitWikin käyttäjien tunnistus, tiedottaminen palvelun käyttäjille, yhteistyön toteuttaminen palvelun avulla.
5. Rekisterin tietosisältö Henkilön nimi, järjestelmän sisäiset käyttäjätunnukset (täydellinen wikinimi ja loginnimi, jotka ovat usein samat ja pääteltävissä henkilön nimestä), sähköpostiosoite, henkilön itsensä peittämä julkaistava sähköposti, käyttäjän kotisivun URL muuaalla, organisaation nimi, organisaation URL, maa, rekisteröitymispäivä, kuvaus käyttäjän syystä tulla käyttäjäksi (listaa on laajennettu viimeistään 12.5.2006).

Tämän lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus itse julkaista ja päivittää KitWikin sisäisellä julkisella kotisivulla yhteystietojaan, sen mukaan mitä itse katsoo tarpeelliseksi.
6. Säännönmukaiset tietolähteet Tiedot ovat vapaaehtoisia ja rekisteröityneen käyttäjän itsensä antamia tietoja. Henkilö voi itse muuttaa tietojaan järjestelmän automaattisesti luoman "kotisivun" kautta. (Käyttäjätunnuksiaan ei käyttäjä voi kuitenkaan muuttaa.)

Rekisteristä poistetaan suljetut käyttäjätunnukset ja niitä vastaavat asiakastiedot tunnuksen sulkemista seuraavan kalenterivuoden helmikuussa.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Rekisteröinnin yhteydessä kerättyjä sähköpostiosoitteita ei näytetä eikä luovuteta järjestelmästä. (Järjestelmä ja järjestelmän ylläpito voi käyttää niitä tiedotusten lähettämiseen.)

Järjestelmä luo käyttäjän nimen perusteella käyttäjästä kertovan aiheen (topic), jonka näkyvyyteen käyttäjä voi itse vaikuttaa. Aluksi tämä sivu on kuitenkin julkinen ja sille tallentuu rekisteröinnissä kerätyt tiedot sähköpostiosoitetta lukuunottamatta.

Järjestelmä tallentaa käyttäjätunnukset ja rekisteröitymisajan julkiseen listaan. Sisällön osittaisenkin uudelleenjulkaisun yhteydessä mainitaan tekijänoikeuden omistajat eli aineistoa tuottaneet käyttäjät nimeltä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet A. Manuaalinen aineisto
-

B. ATK:lle talletetut tiedot
Luettelo rekisteröityneiden asiakkaiden käyttäjätunnuksista ja rekisteröitymisajoista on julkinen.

TWiki-teknologiaan perustuva Kitwiki noudattaa käyttäjän itsensä hallittavissa olevia privilegioasetuksia.

Oletusarvoisesti toinen palvelun käyttäjä voi nähdä tiedot, jotka käyttäjä on julkaissut palvelussa olevilla kotisivullaan. Käyttäjä voi tehdä kotisivunsa julkisemmaksi tai privaatimmaksikin säätämällä sivun privilegioita.

Rekisterin ylläpitäjillä on pääsy koko rekisteriin. Pääsy ylläpitoon on suojattu tunnuksen ja salasanan avulla.

Topic revision: r5 - 2006-10-02 - AnssiYliJyra
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback